نویسنده = ������������ ����������
معناداری بالینی تغییر در کارآزمایی‌های بالینی درد مزمن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 63-77

10.22075/jcp.2017.2047

محمدعلی اصغری مقدم؛ محمدرضا شعیری؛ وجیهه حامدی؛ راضیه شهنی؛ نرگس محرابیان