نویسنده = ���������������������� �������������� ������������
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودتوانمند‌سازی اجتماعی دانش‌آموزان پسر با اختلال ریاضی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2122

معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ محمد عاشوری


اثربخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 75-85

10.22075/jcp.2017.2081

حمیده بیاتی؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ علی زاده محمدی