نویسنده = �������������������� ���������������� ����������