دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تابستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی

صفحه 1-14

مونا شیورانی؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا مرادی؛ حسین اسکندری


5. تأثیر آموزش حافظه‏ ی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانش آموزان دارای ناتوانی خواندن

صفحه 47-58

علی شیخ الاسلامی؛ علیرضا بخشایش؛ کاظم برزگربفرویی؛ وجیهه مردای‏ عجمی


7. مقایسه ناگویی خلقی در افراد با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

صفحه 73-82

فرشته روشنی؛ محمود نجفی؛ شهرام نقشبندی؛ پرویز ملک زاده