نویسنده = ���������������� ��������
عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردهای اجرایی (بازداری)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 51-58

10.22075/jcp.2017.2007

مژده خداپناه؛ علیرضا مرادی؛ سیمین وثوق؛ مژگان خداپناه