نویسنده = احمد عابدی
فراتحلیل اثربخشی مداخله تحلیل رفتارکاربردی بر مهارت های زبانی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 77-86

10.22075/jcp.2017.2201

سارا آقابابایی؛ احمد عابدی؛ احمد یارمحمدیان؛ نسرین زمانی فروشانی


اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش شذت علائم افسردگی و اختلال شخصیت وسواسی-جبری: پژوهش مورد منفرد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 35-45

10.22075/jcp.2017.2114

محمد صادق منتظری؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدرضا عابدی؛ احمد عابدی


اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران بر تغییر رفتار مادرانه و دلبستگی ناایمن کودک

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 7-16

10.22075/jcp.2017.2058

شیرین تبعه امامی؛ ابوالقاسم نوری؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی


اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد

دوره 3، شماره 2، تیر 1390، صفحه 79-89

10.22075/jcp.2017.2056

سمیه آقامحمدی؛ محمدباقر کجباف؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ احمد عابدی؛ زینب کاظمی؛ سعید صادقی