نویسنده = ��������������������������������������� ������������
اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر رابطه مادر- کودک در کودکان با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 63-73

10.22075/jcp.2017.2098

ثریا عابدی‌شاپورآبادی؛ معصومه پورمحمدرضای‌تجریشی؛ پروانه محمدخانی؛ مرجان فرضی