نویسنده = ���������������������� ����������
تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 75-85

10.22075/jcp.2017.2099

اندیشه واحدی؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ ایمان اله بیگدلی