نویسنده = ������������ ���������� ����������
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس تنهایی دانشجویان (SLFS)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 81-90

10.22075/jcp.2017.2138

علی محمد رضایی؛ مریم صفایی؛ فاطمه سادات هاشمی