نویسنده = سعید حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی برنامه مدیریت رفتاری برای مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان ناشنوا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 71-83

10.22075/jcp.2017.2184

آوازه سادات یوسفی نمینی؛ باقر غباری بناب؛ سعید حسن زاده؛ محسن شکوهی یکتا


2. تدوین برنامه ی مدیریت رفتار برای مادران کودکان ناشنوا و بررسی اثربخشی آن بر کاهش تنیدگی مادران

دوره 6، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 95-107

10.22075/jcp.2017.2176

آوازه سادات یوسفی نمینی؛ باقر غباری بناب؛ سعید حسن زاده؛ محسن شکوهی یکتا