نویسنده = ���������� �������������������� ����������
اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری ویدئویی بر اضطراب سلامت و حساسیت اضطرابی افراد با سطوح بالای اضطراب کووید-19

دوره 13، شماره2، تیر 1400، صفحه 33-44

10.22075/jcp.2020.20315.1871

رضا شباهنگ؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ مریم دادرس؛ سیده زهرا سید نوری