نویسنده = �������������� ���������������� ��������
آزمون نظریه بین فردی خودکشی (IPTS) در دانشجویان ایرانی: نقش تعلق کام نایافته و سرباری ادراک شده در ایجاد تمایل و اقدام به خودکشی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 37-48

10.22075/jcp.2020.20003.1846

زهرا علیزاده بیرجندی؛ مسعود جان بزرگی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ علی فتحی آشتیانی