نویسنده = ���������������� ���������������� ������ ��������
مقایسه‌ی اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان‌مدار بر افسردگی زوجین ناسازگار

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-64

10.22075/jcp.2021.21084.1934

علی اکبر جولازاده اسمعیلی؛ جواد کریمی؛ کورش گودرزی؛ محمد عسگری