کلیدواژه‌ها = بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان
بررسی مشخصه های روان سنجی پرسشنامه بیش فعالی - کاستی توجه بزرگسالان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 85-92

10.22075/jcp.2020.20415.1881

داود معنوی پور؛ محمدعلی یزدان پناه؛ پرویز فداکار گبلو؛ ناصر صبحی قراملکی