دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس هراس اجتماعی (SPS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.22075/jcp.2019.16929.1603

شیما رضیان؛ علی فتحی آشتیانی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ عماد اشرفی


2. پیش بینی اندیشه پردازی خودکشی براساس صفات پنج عاملی شخصیت با واسطه گری سازوکارهای دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.22075/jcp.2019.18792.1737

رویا آفتاب؛ حامد برماس؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


3. مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و مواجه سازی و بازداری از پاسخ بر اجتناب تجربه ای و تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به وسواس فکری -عملی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.22075/jcp.2019.17816.1674

پگاه حسن پور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ محسن ضمیر؛ احمد علیپور