دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

افزایش کارایی یک سیستم تشخیص احساس از گفتار با استفاده از انتخاب ویژگی های مؤثر به کمک روش افزایش داده متخاصمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22075/jcp.2022.25572.2341

آرش شیلاندری؛ حسین خسروی؛ حسین مروی


مقایسه رفتارهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی و سیستم های مغزی رفتاری در افراد با و بدون اختلال ملال جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22075/jcp.2022.26173.2399

محمدرضا سلمانی کلان؛ آذر کیامرثی


اثربخشی آموزش ذهنی سازی بر ظرفیت ذهنی سازی و رضایت زناشویی در متاهلین ایرانی ناراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22075/jcp.2022.26342.2398

سمیرا گوهری؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ سعید قنبری


بررسی روابط ساختاری اضطراب امتحان بر پایه خودپنداره تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22075/jcp.2022.26691.2422

سجاد اسلامیان؛ ربابه نوری قاسم آبادی؛ جعفر حسنی


مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمـایزیافتگی خود در زنان وابستـه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22075/jcp.2022.27541.2466

افسانه نادری؛ حمید یعقوبی؛ محمدرضا صفاریان طوسی؛ انیس ایرانمنش