مقایسه فعالیت نظام‌های مغزی/ رفتاری در بیماران مبتلا به پرفشاری خون دارای سابقه مصرف دارو و بدون سابقه‌ی مصرف ‌دارو و افراد بهنجار

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقدمه: این پژوهش به منظور مقایسه میزان فعالیت نظام های مغزی/ رفتاری در سه گروه افراد مبتلا به پرفشاری خون با و بدون مصرف دارو و افراد بهنجار انجام شده است.
روش: از بیماران و ملاقات کنندگان از بیماران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین 163 نفر که شامل 56 نفر گروه پرفشارخون (29 زن و 27 مرد) که سابقه مصرف داروی فشار خون داشتند، 51 نفر پرفشار بدون سابقه مصرف دارو (28زن و 23 مرد) و 56 نفر گروه بهنجار (26 زن و 30 مرد) با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از اندازه‌گیری فشارخون هر فرد، پرسشنامه شخصیتی نظام‌های مغزی/ رفتاری تکمیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین گروه‌های مورد مطالعه در نظام‌های بازداری رفتاری و ستیز/ گریز و مؤلفه‌های اجتناب فعل پذیر، رفتار روی آورد، اجتناب فعال و ستیز تفاوت معناداری وجود دارد. در نظام فعال‌ساز رفتاری و مؤلفه‌های خاموشی و گریز تفاوت معنادار نبود. پیگیری نتایج با آزمون توکی نشان داد که بین دو گرو پرفشار در هیچ یک از نظام‌ها و مؤلفه‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد. گروه پرفشار با مصرف دارو در مؤلفه‌های اجتناب فعل‌پذیر، ستیز، نظام بازداری رفتاری و نظام ستیز/ گریز نسبت به گروه بهنجار نمره بیشتری داشتند و در مؤلفه اجتناب فعال حالت عکس بین این دو گروه وجود داشت. همچنین گروه پرفشار بدون مصرف دارو در مؤلفه‌های رفتار روی آورد، ستیز و نظام ستیز- گریز نسبت به گروه بهنجار نمره بیشتری داشتند اما در مؤلفه اجتناب فعال حالت عکس بین این دو گروه وجود داشت.
نتیجه‌گیری: افراد مبتلا به فشارخون در نظام بازداری و ستیز/ گریز فعالیت بیشتر و در سیستم فعال‌ساز رفتاری فعالیت کمتری دارند. بر این اساس با توجه نظریه‌گری افراد مبتلا به فشارخون بالا از نظر شخصیتی گرایش بیشتری به عواطف منفی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Activity Systems of Brain/Behavioral in Hypertensive Patients with and without Medication Use and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Ahmad Alipoor
  • Mahmood Bahram Khani
چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study aimed to compare the activity systems of brain/behavioral in hypertensive patients with and without medication and normal individuals.
Method: No. of 163 patients and visitors were selected by convenience sampling method in Boo Ali Sina General Hospital in Qazvin. They were 56 persons (29 women and 27 men) in hypertensive group with medication use and 51 persons (28 women and 23 men) in other hypertensive group without medication use and 56 persons (26 women and 30 men) in normal individual group. After measuring the blood pressure of each person, personality questionnaire for activity systems of brain/behavioral were completed by subjects.
Results: ANOVA analysis showed significant differences between studied groups in Behavioral Inhibition System (BIS) and affray/escape and avoidance components of the verb be, bring the behavior, active avoidance and contention. In Behavioral Activation System (BAS) and off/escape components, the differences were not significant. Following up the results by TUKEY exam showed that there are no significant differences in both hypertensive groups for none of the systems and components. The Behavioral Inhibition System (BIS) in hypertensive group with the medication use was significantly more than the normal individual group. Behavioral Activation System (BAS) was no significant difference between groups. Healthy score in active avoidance component were significantly higher than other two groups. The score of hypertensive group with medication use in passive avoidance and fight-flight system (FFS) and the score of hypertensive group without medication use in behavioral approach and fight system were significantly more than healthy group.
Conclusion: People with high blood pressure in BIS and FFS system were more active and less active in BAS system. Accordingly, people with high blood pressure have greater tendency to have negative emotions.
Keywords: Brain/Behavioral systems, hypertension, personality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Brain/Behavioral systems
  • hypertension
  • personality