خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقدمه: یکی ‌از پرکاربردترین ابزارهای اندازه‌گیری نگرانی، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) است. پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در بین دانشجویان انجام شد.
روش: نمونه پژوهش شامل 424 دانشجو (248 دختر و 176 پسر) بود که با استفاده ‌از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا، خرده مقیاس اضطراب صفت پرسشنامه اضطراب صفت ـ حالت و پرسشنامه افسردگی بک بود.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان‌ داد که مدل دو عاملی پرسشنامه (عامل نگرانی عمومی و فقدان نگرانی) نسبت به مدل تک‌عاملی دارای برازش بهتری است. ضرایب همسانی درونی و بازآزمایی (با فاصله زمانی 1 ماه) پرسشنامه درحد بالایی بود. همچنین همبستگی معنی‌دار نمرات پرسشنامه با نمرات اضطراب صفت و افسردگی بیانگر روایی پرسشنامه بود. از دیگر یافته‌های پژوهش این بود که نمرات نگرانی دختران به‌ طور معنی‌داری بیشتر از نمرات پسران بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در اندازه‌گیری نگرانی دانشجویان، از خصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است.
واژه‌های‌کلیدی: نگرانی، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا، ساختار عاملی، اعتبار، روایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometrics Particularity of Farsi Version of Pennsylvania State Worry Questionnaire for College Students

نویسندگان [English]

  • Gh.R Dehshiri
  • M Golzari
  • A Borjali
  • F Sohrabi
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Pennsylvania State Worry Questionnaire (PSWQ) is one of the most widely used measures for worry. The present study examined the psychometrics particularity of Farsi version of PSWQ for college students.
Method: No. of 424 students (248 girls and 176 boys) were selected by Convenience Sample method. No. of 424 students (248 girls and 176 boys) were selected by Convenience Sampling method. Measuring instruments were Pennsylvania State Worry Questionnaire, subscales anxiety state, trait anxiety and Beck Depression Inventory.
Results: Confirmatory factor analysis of the PSWQ revealed that a two-factor model (engagement of worry and absence of worry) is superior to a one-factor model in terms of fitness. The PSWQ demonstrated high internal consistency and Test Retest reliability (in a one- month time interval). In addition the significant correlation between PSWQ scores and the two variables of trait anxiety scores and depression scores indicated PSWQ's validity. In addition female scores were significantly higher than men.
Conclusion: Results of this study showed Farsi version of PSWQ has good psychometrics particularity in measuring student's worry.
Keywords: Worry, Pennsylvania State Worry Questionnaire, Factor structure, Reliability, Validity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Worry
  • Pennsylvania State Worry Questionnaire
  • Factor structure
  • Reliability
  • Validity