تأثیر گروه درمانی با تلفیق دو تکنیک صندلی داغ و مرور زندگی‌‌نامه بر کاهش خشم نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: در تاریخچه زندگی مبتلایان به اختلال سلوک، سابقه رویارویی با تجارب آسیب‌زای متعدد و انحلال نایافته گزارش شده است که در شکل‌گیری مشکلات مربوط به خشم در این افراد نقش چشمگیری دارد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تلفیق دو تکنیک صندلی داغ و مرور زندگی‌نامه در قالب گروه درمانی، بر کاهش خشم نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک ساکن در کانون اصلاح و تربیت تهران انجام گردید.
روش: تعداد 19 نفر از نوجوانانی که بر اساس نمره مقیاس مشکلات سلوک پرسشنامه خود گزارش دهی نوجوانان (YSR) مبتلا به اختلال سلوک تشخیص داده شده بودند به تصادف در سه گروه آزمایشی (شش نفر)، کنترل بحث آزاد (دارو نما) (هفت نفر) و کنترل بدون دریافت مداخله (شش نفر)، قرار گرفتند. پرسشنامه حالت هیجانی و صفت شخصیتی خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) برای سنجش مؤلفه‌های خشم در پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفت. اعضای گروه آزمایشی در 11 جلسه گروه درمانی با استفاده از دو تکنیک مرور زندگی‌نامه و صندلی داغ، شرکت نمودند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کراسکال- والیس و U مان ویتنی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: مقایسه نتایج پس‌آزمون سه گروه، تفاوت معنادار را در مقیاس‌های کنترل برون ریزی خشم و شاخص بیان خشم نشان داد، در حالیکه در مقیاس‌های حالت و صفت خشم تفاوت معناداری بین سه گروه مشاهده نگردید. نتایج مقایسه دو به دوی گروه‌ها با استفاده از آزمون U مان ویتنی نشان داد در متغیرهایی که تفاوت معنادار در بین سه گروه وجود داشت، این تفاوت بین گروه‌های آزمایشی و بحث آزاد و نیز گروه‌های آزمایشی و بدون دریافت مداخله معنادار بود اما تفاوت معناداری بین گروه‌های بحث آزاد و بدون دریافت مداخله مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد این شیوه گروه درمانی در کاهش مشکلات خشم از بی‌درمانی و پلاسیبو نتایج بهتری به بار می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of “Autobiography Review” and “Hot Seat” Techniques in the form of Group Therapy on Anger Reduction in Male Adolescents with Conduct Disorder

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Zalpour
  • Alireza Abedin
  • Mahmoud Heidari
چکیده [English]

Introduction: There are many unresolved traumatic experiences reported in the history of patients with Conduct Disorder. These experiences play a prominent role in the formation of anger-related problems in them. Hence, this study aimed to investigate the effectiveness of combining two techniques of “autobiography review” and “hot seat” in the form of group therapy on anger reduction in male adolescents with conduct disorder in Juvenile’s Correction and Nurturance Center of Tehran.
Method: A sample of 19 adolescents with conduct disorder was selected based on the score of Conduct Problems Scale of Youth Self-Report (YSR). The subjects were then placed in three groups: Experimental group (6), free discussion/placebo control group (7), and another control group that received no intervention (6). The anger components were assessed at pretest and posttest in all three groups by using STAXI-2 Questionnaire. The experimental group participated in 11-sessions of group therapy, utilizing "autobiography review" and "hot seat" techniques. Data was analyzed via Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests.
Results: At posttest, a significant difference was found between the three groups on measures of Anger-out control scale and Anger Expression index whereas no significant difference was noted for State and Trait anger scales. Comparing groups two by two, using Mann-Whitney U test showed that in variables which there was significant difference between three groups, this difference was significant between the experimental and free discussion control groups, and also between the experimental and control groups with no intervention but there was no significant difference between the free discussion groups and groups with no interventions.
Conclusion: These findings provide support for the effectiveness of this type of group therapy as compared with placebo or no treatment on reduction of anger problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conduct Disorder
  • Anger
  • Autobiography review
  • Hot seat
  • Adolescents