صفحات شخصیتی و سیستم های بازداری/فعال سازی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 مرکز توانبخشی رازی تبریز

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی صفات شخصیتی و سیستم‌های بازداری/ فعال ‌سازی رفتاری در سه گروه بیماران اسکیزوفرن، دوقطبی و افراد بهنجار بود.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای است. 90 نفر شامل 30 بیمار اسکیزوفرن (14 زن و 16 مرد)، 30 بیمار دوقطبی (14 زن و 16 مرد) و 30 نفر افراد بهنجار (14 زن، 16 مرد) با روش نمونه‌گیری در دسترس در آن شرکت داشتند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از دو ابزار مقیاس سیستم‌های بازداری/ فعال‌ سازی رفتاری (کارور و وایت) و نسخه اصلاح شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ-R) استفاده شد.
یافته‌ها: پژوهش حاضر بیانگر تفاوت معنادار در روان‌ رنجوری (N)، برون‌گرایی (E) و روان‌پریشی (P) بین نمونه‌های پژوهش بود (001/0=P). همچنین تفاوت معناداری در سیستم بازداری رفتاری (BIS)،‌‌ سیستم فعال‌ سازی رفتاری (BAS) و زیر مقیاس‌های سیستم فعال ‌سازی رفتاری (BAS) یعنی سائق (D) جستجوی سرگرمی (F) و پاسخدهی به پاداش (R) وجود داشت.
نتیجه‌گیری: سطوح افراطی (چه بالا و چه پایین) صفات شخصیتی روان‌رنجوری (N)، برون‌گرایی (E) و روان‌پریشی (P) و حساسیت BAS، BIS تمایل به رابطه با نشانه‌های آسیب شناختی دارند. به ویژه ترکیب حساسیت BAS، BIS با گونه‌ی خاصی از آسیب شناسی رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality Traits and Behavioral Inhibition/Activation Systems in Patients with Schizophrenia, Bipolar and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Ghasim Nabi- zadeh 1
  • Touraj Hashemi Nosrat-abad 1
  • Hamid Pour sharifi 1
  • Mohmmad Frorshi 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to investigate personality traits and Behavioral inhibition/activation systems in three groups of patients with schizophrenia, bipolar disorder, and normal people.
Method: This study is a descriptive-comparative study. 90 people including 30 patients with schizophrenia (14 females and 16 males), 30 patients with bipolar disorder (14 females and 16 males) and 30 normal individuals (14 females, 16 males) who were selected through available sampling have participated in this research. Data gathering was done by using behavioral inhibition/activation systems scale (Carver and White) and Eysenck Personality Questionnaire-Revised.
Results: The present study demonstrated a significant difference in neuroticism (N), extraversion (E) and psychosis (P) between the considered samples (P=0/001). Also, there was a significant difference in behavioral inhibition system (BIS), behavioral activation system (BAS) and subscales of behavioral activation system (BAS), namely Drive (D), Fun seeking (F) and Reward Responsiveness (R).
Conclusion: Results suggest that the extreme levels, either high or low, of personality traits of neuroticism (N), extraversion (E) and psychosis (P), and sensitivity of BAS, BIS tend to relate with pathological symptoms. Particularly, BAS, BIS sensitivity combination relate with special kind of pathology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Traits
  • behavioral inhibition system (BIS)
  • behavioral activation system (BAS)
  • Schizophrenia
  • and bipolar