تأثیر زوج درمانی شناختی در کاهش میزان افسردگی و افزایش رضایت زناشویی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: زوج درمانی شناختی یکی از انواع درمان‌های متداول در کاهش مشکلات روان‌شناختی ازجمله افسردگی و بازسازی شناختی زوج‌ها در بین درمانگران و مشاوران خانواده است. هدف این پژوهش تأثیر زوج درمانی شناختی در کاهش میزان افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زوج‌های مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده و مداخله در مجتمع بهزیستی فیاض بخش شهر اهواز بود.
روش: در این پژوهش 20 زوج زن و مرد از بین زوج مراجعه کننده به مرکز مشاوره فوق به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند و بعد آنها به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل واگذار شدند. قبل از انجام مداخله‌ی آزمایشی (زوج درمانی شناختی) میزان افسردگی و رضایت زناشویی زوج‌ها در گروه‌های آزمایش و کنترل اندازه‌گیری شد. در مرحله‌ی بعد گروه تحت درمان 8 جلسه تحت زوج درمانی شناختی قرار گرفت و نه گروه کنترل. همچنین زوج‌های گروه آزمایش و کنترل دوباره دو هفته بعد از پایان آخرین جلسه‌ی درمانی، از لحاظ میزان افسردگی و رضایت زناشویی (پس آزمون) مورد سنجش قرار گرفتند.
یافته‌ها: تفاضل میانگین نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون تی-تست نشان داد که بین زوج‌های تحت زوج درمانی شناختی (گروه آزمایش) و زوج‌های بدون درمان (گروه کنترل) از لحاظ میزان افسردگی و رضایت زناشویی تفاوت معنادار وجود دارد (کاهش میزان افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زوج درمانی شناختی). همچنین میزان بهبودی و افزایش متغیرهای افسردگی و رضایت زناشویی در گروه آزمایش به طور نسبی 30/59% و 92/67% بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گیری کرد که روان‌شناسان و مشاوران خانواده می‌توانند از روش زوج درمانی شناختی برای کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی زوج‌ها استفاده نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Couple Therapy on Decreasing Depression Level, and Increasing Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Rajabi
  • Sona Karjo-Kasmaie
  • Hava Jabbari
چکیده [English]

Introduction: Cognitive Couple Therapy is a common treatment for decreasing the psychological problems, including depression and cognitive restructuring of couples, by therapists and family counselors. This research aimed to investigate the effectiveness of cognitive couple therapy on decreasing depression level, and increasing marital satisfaction in couples referring to family counseling and intervention center of Fayazbakhsh Well-being Complex in Ahvaz City.
Method: A sample of 20 couples was randomly selected among those referring to center of Fayazbakhsh Well-being Complex. Participants were randomly assigned to two experimental and control groups. Prior to experimental intervention (cognitive couple therapy), all couples' depression level and their marital satisfaction were assessed (pre-test). In the next step, the couples of experimental group were received 8 therapy sessions, while no intervention were made for control group. Finally, two weeks after the last therapeutic session all variables of depression level and marital satisfaction were reassessed (post-test).
Results: A T-Test for comparing pre-test and post-test mean scores were shown significantly differences between couples under cognitive couple therapy (experimental group) and no-treatment couples (control group), in depression level, and marital satisfaction (decreasing depression levels, and increasing marital satisfaction). The improvement rate was 59.30% and 67.92% for depression level and marital satisfaction respectively.
Conclusion: It can be concluded that, according to findings, psychologists and family counselors can utilize cognitive couple therapy to reduce depression level and increase marital satisfaction of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • marital satisfaction
  • Cognitive Therapy
  • Couples