تأثیر مدیریت دفاع‌های تاکتیکی در روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر رضایت‌مندی زوج‌ها

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دفاع‌های تاکتیکی در روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت، بر افزایش رضایت‌مندی زوج‌ها بود.
روش: مطالعه حاضر با طرح شبه آزمایشی در مراکز روان‌شناسی و مشاوره شهر تهران انجام شد. تعداد 16زوج از زوج‌های مراجعه کننده به این مراکز به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. همه شرکت کنندگان پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ را قبل و یک هفته پس از مداخله تکمیل کردند.
یافته‌ها: زوج‌های شرکت کننده در گروه آزمایشی از لحاظ رضایت زناشویی (32/0=)، مسائل شخصیتی (46/0=)، مـدیـریت مـالی (29/0=)، فعـالیت‌های اوقـات فـراغت (26/0=)، رابطه جنسی (52/0=)، فرزندان و فرزند پروری (12/0=)، خانواده و دوستان (59/0=) و نقش‌های مساوات طلبی (50/0=) به طور معنادار بر گروه کنترل برتری داشتند، اما نمرات تفاوت تحریف آرمانی، ارتباط، حل تعارض و جهت گیری مذهبی بین دو گروه معنادار نبودند.
نتیجه‌گیری: مداخلات درمانی در دفاع‌های تاکتیکی بر اساس مدل پویشی فشرده کوتاه مدت می‌تواند در افزایش رضایت زناشویی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Management of Tactical Defenses in Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy on Couple’s Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Jamshid Jarareh
  • Siavosh Taleh-Pasand
چکیده [English]

Introduction: Tactical defenses as defenses that have interpersonal essence can prevent the intimacy and emotional closeness in couple’s relationships. The purpose of present study was to determine the effect of management of tactical defenses in intensive short-term dynamic psychotherapy in order to increase couple’s satisfaction.
Method: The present study was administered with a quasi- experimental design in the centers of psychology and counseling in Tehran. Participants were 16 couples (n=32) who referred to these centers. They were assigned in two groups of experimental and control, randomly. Marital satisfaction questionnaire was completed by participants in two stages, before and one week after the intervention.
Results: Results showed that couples of experimental group in marital satisfaction ( = .32), personality problems ( = .46), financial management ( =.29), leisure time ( =.26), sexual relationships ( =.52), children and child rearing ( = .12), family and friends ( = .59) and equivalent roles ( =.5) were superior than couples of control group, but scores of ideal distortion, relation, conflict solving and religious orientation were not significant in two groups.
Conclusion: Intervention treatments in tactical defenses, based on the intensive short-term dynamic psychotherapy, can be useful for increasing the marital satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management of Tactical defenses
  • intensive short-term dynamic psychotherapy
  • couples satisfaction