توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: توجه پایدار و بازداری پاسخ دو متغیر از آزمون عملکرد پیوسته و مؤلفه‌های مهمی از کنش‌های اجرایی‌اند. هدف این پژوهش بررسی این متغیرها در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی بود.
روش: 21 کودک مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی و 21 کودک عادی 11-6 ساله با شیوه در دسترس از مدارس تهران انتخاب شدند و مقیاس سوانسون، نولان و پلهام- ویرایش چهارم، آزمون ریون رنگی کودکان و آزمون عملکرد پیوسته در مورد آنها اجرا شد. داده‌ها با روش تحلیل کواریانس چند متغیری و سپس آزمون‌های تحلیل کواریانس تک متغیری جداگانه تحلیل شدند. نمرات هوش به عنوان متغیر همپراش مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثر متغیر همپراش تنها بر زمان واکنش آزمون عملکرد پیوسته معنادار است. اثر عضویت گروهی بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته، طبق آماره پیلایی در سطح کوچکتر از 001/0 معنادار بود. به منظور کنترل تورم آلفا، تصحیح بنفرنی روی سطوح معناداری انجام شد. نتایج آزمون‌های تک متغیری نشان داد که تفاوت‌های گروهی در هر سه متغیر وابسته توجه پایدار، بازداری پاسخ و زمان واکنش همگی معنا دارند.
نتیجه‌گیری: کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در هر سه متغیر آزمون عملکرد پیوسته ضعیف‌تر از کودکان عادی عمل کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustained Attention and Response Inhibition in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Compared to Normal Children

نویسندگان [English]

  • Morteza Nazifi
  • Kazem Rasoul-Zadeh Tabatabie
  • Parviz Azad-Fallah
  • Ali Reza Moradi
چکیده [English]

Introduction: Sustained attention, response inhibition and reaction time are three variables of Continuous Performance Test (CPT) and they are main components of executive functions. The aim of this research was to compare ADHD and normal children on these variables.
Method: 21 ADHD and 21 normal children, aged 6-11 years were selected as an available sample from primary schools of Tehran and SNAP-IV scale, Raven colored test and CPT were administered with them. The data was analyzed using Multiple Analysis of Covariance (MANCOVA) and then separate univariate tests of Analysis of Covariance (ANCOVA) were used.
Results: Results indicated that the effect of covariate variable was significant only on CPT reaction time. According to Pillai’s Trace Statistic, The effect of group membership on linear Composite of dependent variables was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustained Attention
  • response inhibition
  • Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder