حافظه کاری واج‌شناختی در کودکان ناروان طبیعی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

مقدمه: ناروان طبیعی، یکی از شایع‌ترین اختلالات گفتاری با پیچیدگی‌های فراوان در کودکان است. از فرضیه‌های مطرح برای علل این اختلال، نارساکنش وری حافظه کاری می‌باشد. این مطالعه به بررسی عملکرد حافظه کاری واج‌شناختی در این کودکان می‌پردازد تا بتوان از نتایج آن در درمان بهره‌مند شد.
روش: در این مطالعه علّی- مقایسه‌ای، 30 پسر ناروان طبیعی 6-5 ساله و سالم با استفاده از آزمون‌های استاندارد فهرست یادآوری اعداد، یادآوری کلمات، و تکرار غیر واژه ارزیابی شدند. پس از محاسبه نمرات آزمودنیها در هر یک از 3 آزمون اجرا شده، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقایسه میزان تفاوت مشاهده شده بین دو گروه، از آزمون‌ t برای مقایسه گروه‌های مستقل و U من ویتنی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که گروه پسران مبتلا به اختلال ناروان طبیعی در هر سه آزمون یادآوری اعداد،‌ یادآوری کلمات و تکرار غیرواژه، به طور معناداری نسبت به گروه کنترل، نمرات پایین‌تری را کسب کردند.
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه و مطالعات قبلی مبنی بر سلامت سایر شاخص‌ها اعم از حافظه کاری و لایه‌های زبانی در این کودکان، فرضیه‌های حرکتی و زبانی مربوط به لکنت و نیز فرض احتمالی مبنی بر تبدیل ناروان گویی بهنجار به لکنت، می‌توان گفت احتمالاً کودکان مبتلا به ناروان گویی بهنجار در برخی نواحی مغزی مربوط به پردازش‌های حرکتی گفتار که با مدار واج‌شناختی منطبق هستند، ضعف عملکرد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phonological Working Memory in Normal Non Fluent Children

نویسندگان [English]

  • Marzieh Maddah 1
  • Parviz Azad-Fallah 1
  • Masoumeh Salmani 2
  • Kazem Rasoul zadeh tabtabie 1
1
2
چکیده [English]

Introduction: Normal non-fluency is one of the most common speech disorder with numerous complications in children. Hypotheses proposed for the causes of the disorder is working memory disfunction. This study was designed to examine phonological working memory function in these children and with hope to use its results in treatment.
Method: In this causal-comparative study, 30 normal non-fluent males (age 5 to 6 years) and 30 normal males, were assessed with standard tests including digit recall, word recall and non word repetition. After calculating scores of subjects in each of the three tests performed, in order to analyze data and compare the difference between the two groups, t test for comparison of independent groups and Mann-Whitney U was used.
Results: Results showed that boys with normal non-fluency, in the three test digit recall (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normal non Fluency
  • Phonological Working Memory