اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر علائم نافرمانی مقابله‌ای در دختران دارای مشکلات دلبستگی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

مقدمه: ماهیت پیچیده اختلالات رفتاری کودکان، بررسی و بکارگیری درمان‌های جدید را ایجاب می‌کند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر علائم نافرمانی مقابله‌ای دانش آموزان دختر دوره ابتدائی دارای مشکلات دلبستگی انجام شد.
روش: روش این پژوهش تجربی بود. نمونه‌ شامل 32 نفر از 388 دانش ‌آموز مقطع دوم و چهارم ابتدایی بودند که بیشترین نمره را در زمینه مشکلات مربوط به دلبستگی و علائم نافرمانی مقابله‌ای به دست آوردند. اندازه گیری با استفاده از پرسشنامه مشکلات دلبستگی راندولف و پرسشنامه سلامت روان کودکان انتاریو انجام شد. مادران در 10جلسه گروهی درمان مبتنی بر دلبستگی شرکت نموده و تأثیر آن روی میزان علائم نافرمانی دختران آنها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: از آنجا که کسب نمره بیشتر در علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای نشان از شدت این علائم دارد، آشکار شد که میانگین نمرات نافرمانی گروه مداخله در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه شاهد به میزان معنی‌داری پایین‌تر بود. میزان کاهش علائم نافرمانی گزارش شده توسط آزمودنیها در مرحله پس آزمون 27/0 و در پیگیری یک ماهه 33/0 بود.
نتیجه‌گیری: مداخله انجام شده روی مادران دختران دارای مشکلات دلبستگی درکاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای دختران آنها مؤثر بود و پایبندی مادران به تداوم روش‌های درمانی باعث بهبودی بیشتر در مرحله پس آزمون شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Attachment-Based Therapy on Oppositional Deficit Symptoms in Girls with Attachment Problems

نویسندگان [English]

  • Marzieh Jahan-Bakhsh 1
  • Mohammad-Hossein Bahadouri 1
  • Sholeh Amiri 1
  • Azar Jamshidi 2
چکیده [English]

Introduction: Multidimensional and complex nature of children`s behavioral problems requires assessment and usage of modern treatments. The present study aimed to investigate the efficacy of attachment-based therapy on oppositional deficit symptoms in girl students of primary school who had attachment problems.
Method: The method of this research was experimental. The target samples were 32 individuals of 388 second and fourth grade students of primary school that had highest scores on attachment problems and oppositional deficit symptoms. Evaluation implemented using Randolph attachment disorder questionnaire (RADQ) and Ontario mental health test. Mothers were presented in 10 group sessions of attachment-based intervention and its effect investigated in their girl`s rate of oppositional defiant symptoms.
Results: Since obtaining a higher score in oppositional defiant disorder represents severity of the symptoms, it can be seen that the mean post-test and follow up scores of oppositional defiant in the experimental group is significantly lower than that of the control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment-Based Therapy
  • oppositional defiant disorder
  • Attachment Problems