اثربخشی درمانگری چند وجهی لازاروس بر ارتقاء سلامت عمومی در بیماران ام اس

نویسندگان

1 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

3 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمانگری چند وجهی لازاروس بر ارتقاء شاخص‌های سلامت در بیماران مبتلا به ام اس می‌باشد.
روش: جامعه آماری شامل همه بیماران مبتلا به ام اس در شهر قزوین بود. تعدادی از بیماران مذکور به شیوه در دسترس انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی و مصاحبه بالینی بر مبنای راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی (نسخه چهارم)، 40 نفر زن و مرد انتخاب شدند و در نهایت به صورت تصادفی در دو گروه (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه) جایگزین شدند. از 20 نفر آزمودنی گروه آزمایش 16 نفر درمان را تکمیل کردند. 12 جلسه 90 دقیقه‌ای درمان چند وجهی لازاروس در طی 3 ماه در گروه آزمایش به صورت گروهی انجام گرفت. تمام آزمودنیها قبل و بعد از درمان و در دوره پیگیری پس از یک ماه پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل کردند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون مانکوا نشان داد که درمان چند وجهی لازاروس اثر معنی‌داری بر سلامت عمومی دارد. همچنین نتایج آزمون آنکوا نشان داد که درمان چند وجهی به طور معنی‌داری باعث کاهش افسردگی، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی شده است اما بر علائم بدنی اثر معنی‌داری نداشت. نتایج ذکر شده در مرحله پیگیری حفظ شده بودند.
نتیجه‌گیری: درمانگری چند وجهی لازاروس می‌تواند سلامت عمومی بیماران مبتلا به ام اس را ارتقاء بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Lazarus Multimodal Therapy on Enhancing General Health in Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Bahram-Khani 1
  • Masoud Jan-Bozorgi 2
  • Ahmad Alipour 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Lazarus multimodal therapy on enhancing health indices in individuals with multiple sclerosis.
Method: The statistical society was all the patients with MS in Qazvin. A number of the patients conveniently were selected. Then using of GHQ questionnaire and clinical interview based on DSM4, 40 males and females were selected and finally assigned in two groups randomly (20 in experimental group and 20 in control group). From 20 patients of experimental group, 16 patients completed the treatment. Lazarus multimodal therapy was administered to the experimental group in twelve 90 minutes sessions during 3 months period. All subjects completed GHQ questionnaire before and after intervention and in follow-up period after 1 month.
Results: The results of MANCOVA test showed that Lazarus multimodal therapy have significant effect on general health. The results of ANCOVA test also showed that Lazarus multimodal therapy significantly have decreased depression, anxiety, and social dysfunction but haven’t had significant effect on physical symptoms. These results remained in follow-up period.
Conclusion: Lazarus multimodal therapy can enhance health indices in patients with multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimodal Therapy
  • General Health
  • Multiple sclerosis