اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه‌های افسردگی و پذیرش کودکان دارای والدین مطلقه

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه‌های افسردگی در کودکان دارای والدین مطلقه بود.
روش: جامعه آماری شامل تمام کودکان 10 تا 13 ساله‌ی دارای والدین مطلقه و ساکن در شهر تهران بود که با توجه به مجوزهای صادر شده از سوی آموزش و پرورش، امکان دسترسی به آنها وجود داشت. نمونه شامل 30 نفر از دختران و پسران مذکور بودند که به شیوه در دسترس از جامعه انتخاب شدند و در نهایت به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (16 نفر) و آزمایش (14 نفر) جایگزین شدند. برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در 12 جلسه نود دقیقه‌ای و طی سه ماه، گروه آزمایش اجرا گردید. تمام آزمودنی‌ها قبل و بعد از درمان و نیز پس از شش ماه، پرسشنامه‌های شاخص افسردگی کودک، و سنجش ذهن آگاهی و پذیرش کودک را تکمیل کردند.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معناداری نشانه‌های افسردگی (ناکارآمدی، بی‌لذتی، مشکلات بین فردی، خلق پایین، و عزت نفس پایین) را در کودکان دارای والدین مطلقه کاهش داد. همچنین افزایش معناداری در ذهن آگاهی و پذیرش کودکانی که در درمان شرکت کرده بودند مشاهده شد. نتایج ذکر شده در مرحله پیگیری نیز حفظ شده بودند.
نتیجه‌گیری: برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند نشانه‌های افسردگی را در کودکان دارای والدین مطلقه کاهش و ذهن آگاهی و پذیرش کودکان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression Symptoms in Children with Divorced Parents

نویسندگان [English]

  • Nasrin Esmailian
  • Karineh Tahmasian
  • Mohsen Dehghani
  • Fereshteh Mootabi
چکیده [English]

Introduction: Present study examines the hypotheses that children of divorce who participate in MBCT-C would show greater reductions in depression symptoms.
Method: Participants are boys and girls aged 10-13 (N=30). All participants were randomly assigned into two groups: a waiting list control group (N=16) and an experimental group (N=14). Measures include child depression inventory (CDI Kovacs, 1977), and child acceptance mindfulness measure (CAMM, Greco & et al, 2005). The course of MBCT-C, participants completed these questionnaires in the pre-test, post-test, and six month follow-up stages.
Results: After participating in a twelve week intervention of MBCT-C, participants were found to exhibit significantly fewer depression symptoms (interpersonal problems, negative mood, and negative self-esteem). Also participants who completed the program showed significant enhancement in acceptance and mindfulness.
Conclusion: The results showed that the manual of mindfulness based cognitive therapy for children can decrease depression symptoms in children with divorced parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mindfulness
  • Cognitive Therapy
  • depression
  • Divorce
  • Child