تأثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد بر خودمدیریتی دیابت نوع2

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر خود مدیریتی دیابت نوع 2 می‌باشد.
روش: این پژوهش با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. تعداد 24 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دیابت بیمارستان فوق‌تخصصی دکتر غرضی که حائز ملاک‌های پژوهش بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برای گروه آزمایش،‌ درمان پذیرش و تعهد در 10 جلسه 120 دقیقه‌ای اجرا شد؛ اما گروه کنترل هیچ نوع درمانی دریافت نکرد. هر دو گروه، پیش و پس از درمان، پرسشنامه بازبینی شده خود مدیریتی دیابت را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر ارتقای خود مدیریتی دیابت نوع 2 مؤثر است و 66 درصد از واریانس خود مدیریتی دیابت، توسط درمان گروهی پذیرش و تعهد قابل تبیین است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های به دست آمده پیشنهاد می‌شود به منظور بهبود خود مدیریتی دیابت نوع 2 و نهایتاً کاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از آن، از درمان گروهی پذیرش و تعهد استفاده-شود.
واژه‌های‌کلیدی: درمان پذیرش وتعهد، دیابت نوع2، خود مدیریتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on the Self-Management of Type 2 Diabetes Patients

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Makvand Hoseini
  • Ali Mohammad Rezaei
  • Mohammad Mahdi Azadi
چکیده [English]

Introduction: The present study aims to studying the therapeutic effects of the acceptance and
commitment therapy on self-management of Diabetes type2 patients.
Method: The study was conducted by a pre-test post-test design with control group. Group of 24
patients with diabetes type 2, referring to a diabetes clinic in Gharazi Hospital were randomly selected
and assigned into experimental and control groups. First group was exposed to 10 sessions of two
hours acceptance and commitment psychotherapy, while no intervention made on control group’s
subjects. Subjects for both groups filled the revised version of Diabetes Self-Management
Questionnaire. The data were analyzed using an analysis of covariance (ANCOVA).
Results: The results revealed that the acceptance and commitment therapy is effective in promoting
self-managements of diabetes type 2 patients. About 66% of self-management behaviors of diabetes
patients could be explained by group acceptance and commitment therapy.
Conclusion: According to the findings of this research, the acceptance and commitment group therapy
is recommended for improving self-management of type 2diabetes and reducing the mortality and
morbidity rate caused by this disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Acceptance and Commitment Therapy
  • Type 2 Diabetes
  • Self-Management