رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد برای نوجوانان ایران

نویسنده

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد برای جمعیت نوجوانان ایران است. بدین منظور پرسشنامه استعداد اعتیاد تحلیل عاملی اکتشافی شد و پایایی آن برآورد شد تا سازه های نظری پرسشنامه، قابلیت اعتماد و به کارگیری آن برای جمعیت نوجوانان ایران برآورد شود.
روش: شرگت‌کنندگان در پژوهش 5884 دانش‌آموز دبیرستانی بودند که دامنه سنی بین 14 تا 20 سال داشتند و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، از 5 مرکز استان های ایران(ارومیه ، تهران ، اهواز ، مشهد و زنجان ) انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد، 50 ماده پرسشنامه در 10 عامل نارضایتی درونی، رفتارهای مخاطره آمیز، غیر قابل اعتماد بودن، خودنمایی، افکار مثبت نسبت به مواد، نارضایتی از خانواده، ایمان و معنویت پایین، انحراف از هنجار، خود محوری، روابط مخاطره آمیز با دوستان بارگزاری شد و بارهای عاملی آنها بین 30/0 تا 80/0 است. پایایی عامل های پرسشنامه بین 68/0 تا 83/0 برآورد شد.
نتیجه گیری: پرسشنامه استعداد اعتیاد- ویراست نوجوانان، به واسطه داشتن روایی سازه و همسانی درونی مطلوب پرسشنامه‌ای قابل اعتماد برای اندازه‌گیری استعداد اعتیاد در جمعیت نوجوانان است. این ابزار جهت استفاده در زمینه های بالینی، آموزشی و پژوهشی و همچنین مطالعات نوجوانان از هر دو جنس مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Addiction Susceptibility Questionnaire in Iran Adolescents (ASQ-AV)

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was validation of the Addiction Susceptibility Questionnaire (ASQ) by examining the factor structure and internal consistency with exploratory factor analysis in Iran adolescent's population.
Method: Participants were 5884 high school adolescents. The participants were 14-20 years of age and were chosen using cluster random sampling method from 5 Cities in Iran (Uremia, Tehran, Ahwaz, Mashhad and Zanjan).
Results: The results showed that 50 item of the questionnaires were loading in 10 factors of Inner Dissatisfaction, Risk behaviors, Non-reliability, Show off, Positive thoughts about substance, Dissatisfaction with family, Low Faith and Spirituality, Deviation from the norm, Self-centered, Risky relationships with friends With factor loadings between .30 and .80. The reliability of the questionnaire was estimated in range of .68 to .83.
Conclusion: Factor structure and reliability of internal consistency of the Addiction Susceptibility Questionnaire- adolescents Version (ASQ-AV) was suitable. The ASQ-AV to have highly reliable measure of addiction susceptibility by adolescents and it is appropriate for both female and male adolescents in clinical, educational and research settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Questionnaire
  • Addiction Susceptibility
  • Adolescents