فراتحلیل اثربخشی مداخله تحلیل رفتارکاربردی بر مهارت های زبانی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه:درسال های اخیر بسیاری از مطالعات، به بررسی اثربخشی مداخلات متفاوت بر روی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم پرداخته اند. یکی از مداخلات مؤثر بر روی این کودکان، روش تحلیل رفتار کاربردی است. در تعداد زیادی از کوشش های بالینی و پژوهش های موردی، میزان اثر بخشی این روش در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم اندازه گیری شده است که نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ بنابراین لزوم استفاده از فراتحلیل جهت ارائه یک نتیجه کلی احساس می شود. هدف پژوهش حاضر نیز این است که با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل وبا جمع آوری و ترکیب نتایج پژوهش های مختلف، اندازه اثرروش تحلیل رفتارکاربردی را بر بهبود مهارت های زبانی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم مورد بررسی قرار دهد.

روش:10 مطالعه خارجی مورد قبول از نظر روش شناسی، گردآوری و فراتحلیل شدند. ابزار پژوهش فهرست وارسی فراتحلیل بود. اندازه اثر هر پژوهش به صورت دستی محاسبه شد.

یافته ها: میانگین اندازه اثر مداخله روش تحلیل رفتار کاربردی بر بهبود مهارت های زبان بیانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم79/1 ، بر مهارت های زبان دریافتی56/1 و بر مهارت های زبان مرکب 21/1 به دست آمد که طبق جدول کوهن در سطح زیاد است.

نتیجه گیری: نتایج این فراتحلیل از تأثیر مداخله روش تحلیل رفتار کاربردی بر بهبود مهارت های زبانی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of the Effectiveness of Applied Behavioral Analysis Intervention on Language Skills in Autism Children

نویسندگان [English]

  • S., Aghababaei, 1
  • A. Abedi, 2
  • A. Yarmohamadian, 3
  • N. Zamani-Foroshani, 4
چکیده [English]

Introduction: In recent years, intervention results of children with autism disorder have been examined in many studies. One of the effective interventions for this group of children is Applied Behavioral Analysis method. In number of clinical trials and single-subject studies have been measured the effectiveness of this method on children with autism, that results are different. Therefore, the use of meta-analysis is necessary. The purpose of current study is examining the effect size of ABA on improvement the language skills in autism children by meta-analysis method and with collecting and integrating the results different studies.

Method: 10 studies accepted in methodology were collected and analyzed through meta-analysis. The research tool was meta-analysis checklist. Effect size for each study was manual calculated.

Results: The mean of effect size of ABA intervention were 1/66 (p&le 0/001) on expressive language, 1/52 (p&le 0/001) on receptive language and 1/21 (p&le 0/001) on composite language skills in autistic children, according to Cohen table is high.

Conclusion: Findings of this meta-analysis support of effectiveness ABA on improvement language skills in autism children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied Behavioral Analysis Intervention
  • Autism Disorder
  • Meta-Analysis