مقایسه ی عملکرد تصمیم گیری در سوء مصرف‌کنندگان هروئین و افراد بهنجار

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: سوء مصرف هروئین عوارض و پیامدهای نامطلوبی در حوزه­های مختلف از جمله جنبه های شناختی به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی عملکرد تصمیم گیری در سوء مصرف­کنندگان هروئین و افراد بهنجار بود.

روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. گروه  سوء مصرف­کننده ی مواد شامل 30 نفر مصرف­کننده­ی هروئین بود که به شیوه­ی نمونه­گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان گناباد انتخاب شدند. گروه مقایسه شامل 30 نفر از افراد عادی بود که به شیوه­ی نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیده و از لحاظ سن، جنس، تحصیلات با گروه اول همتاسازی شدند. برای جمع­آوری اطلاعات، از دو آزمون عملکرد تصمیم گیری و تصمیم گیری پرخطر، استفاده شد. داده­های تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSS و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش نشان داد نمرات گروه سوء مصرف­کننده هروئین در متغیر عملکرد تصمیم گیری نسبت به گروه بهنجار پایین­تر و همچنین در متغیر تصمیم­ گیری پرخطر نمرات این گروه در مقایسه با گروه بهنجار بالاتر است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که عملکرد گروه سوء مصرف­کننده­ی هروئین نسبت به گروه بهنجار در فرایند تصمیم گیری تفاوت معنی داری دارد )0001/0> .(P

نتیجه گیری: مصرف هروئین موجب تغییر در ساختار و عملکرد نواحی مغزی به خصوص قشر پیشانی و پیش پیشانی می­شود و این امر موجب می شود سوء مصرف­کنندگان هروئین مشکلات زیادی در فرایند تصمیم گیری و حل مساله داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Decision-Making Functions between Heroin Abusers and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • , S Safarzade 1
  • P Sabahi, 2
چکیده [English]

Introduction: Heroin abuse is one of the world major problems that have negative consequences in multiple domains such as aspects of cognitive problems. The aim of current research was to compare the decision-making functions between heroin abusers and normal individuals.

Methods: The method of current research was causative-comparative. The sampling was group of heroin abuser was available. Group of heroin abusers include 30heroin abuser that was selected among those referred to addiction treatment centers in Gonabad city. The comparison group consisted of 30 normal individuals were selected according to available sampling and were matched in age, gender and education with group of heroin abusers.To collect data was used from Decision-making and Risky Decisions Tests. Data analyzed with Spss software and multivariate analysis.

Results: Results of data analysis showed scores of heroin abusers in decision-making lower than normal group and also scores of this group in risky decision higher than normal group. The results of multivariate analyze showed a significant difference in decision-making between heroin abusers and normal individuals. (P< 0/0001).

Conclusion: Heroin abuse leads to changes in the structure and function of the brain, especially the frontal and prefrontal cortex and this causes heroin abusers have many problems in the process of decision making and problem solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Heroin
  • Decision-Making
  • Risky Decision