پیش بینی افسردگی براساس مؤلفه های خودشفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربه ی شکست عاطفی دانشگاه های اهواز

نویسندگان

1 استادیار، گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی افسردگی براساس مؤلفه­های خودشفقتی (خودمهربانی، خودقضاوتی، انسانیت مشترک، انزوا، ذهن­آگاهی و شناخت بیش از حد) در دانشجویان دختر دارای تجربه­ی شکست عاطفی دانشگاه­های شهر اهواز بود.

روش: روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع پیش­بین بود. آزمودنی­های آن را 180 دانشجوی دختر دارای تجربه­ی شکست عاطفی در طی یک سال گذشته تشکیل می­دادند. انتخاب گروه نمونه به روش نمونه­گیری هدفمند و همچنین نمونه­گیری گلوله برفی انجام شد. ابزارهای گردآوری داده­ها شامل پرسش­نامه­های 13 سؤالی افسردگی بک و خودشفقتی نف بودند.

یافته­ها: برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل تمیز استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای پژوهش قادر به پیش­بینی افسردگی در دانشجویان دختر دارای تجربه­ی شکست عاطفی دانشگاه­های شهر اهواز است. همچنین در تحلیل ممیز به روش گام به گام مشخص گردید که کارآمدترین متغیرها در پیش­بینی افسردگی به ترتیب 1- ذهن­آگاهی 2- انزوا 3- خودقضاوتی و 4- خودمهربانی هستند. در بررسی متغیرها به صورت جداگانه نیز مشخص گردید که همه­ی متغیرها شامل خودمهربانی، خودقضاوتی، انسانیت مشترک، انزوا، ذهن­آگاهی و شناخت بیش از حد پیش­بین­های معنی­داری برای افسردگی در دانشجویان دختر دارای تجربه­ی شکست عاطفی در دانشگاه­های شهر اهواز می­باشند.

نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که خودشفقتی قادر به پیش­بینی افسردگی در دانشجویان دختر دارای تجربه­ی شکست عاطفی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Depression Based on Components of self- Compassion in Girl Students with Emotional Breakdown Experience in Ahvaz Universities

نویسندگان [English]

  • A Amanelahi, 1
  • K Tardast, 2
  • Kh Aslani, 1
1
2
چکیده [English]

Introduction:The purpose of present study was to investigate prediction of depression based on components of self-compassion (self-kindness, self-judgment, common humanity, isolation, mindfulness and excessive cognition) in girl students with emotional breakdown experience in Ahvaz universities.

Method: The present research method was correlational. The participants of study were 180 girl students who have experienced emotional breakdown during past year. The sample was selected by using purposive sampling and snowball sampling method. Data collection tools included 13-item Beck Depression Inventory and Neff Self-Compassion Inventory. 

Results:Discriminant analysis method was used to analyze data.  Results showed that linear combination of study's variables can predict depression among girl students of Ahwaz universities. Also in stepwise discriminant analysis showed that the most efficient variables in prediction of depression were 1- mindfulness, 2- isolation, 3- self-judgment and 4- self-kindnessrespectively. In investigation of variables separately released that all variables including self-kindness, self-judgment, common humanity, isolation, mindfulness and excessive cognition were significant prediction for depression among girl students of Ahwaz universities.

Conclusion: Based on the results of this study it can be concluded that self-compassion can predict depression among girl students with emotional breakdown experience in Ahvaz universities

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • self-compassion
  • Emotional Breakdown