بررسی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی به شیوه نظریه زمینه ای

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: نوجوانان مبتلا به ناتوانیهای جسمانی یکی از گروههای نیازمند توجه در سطوح مختلف خدمات سلامت هستند، مسیر شغلی این افراد نقش تعیین کننده ای در احساس توانمندی و رضایت آنها از زندگی دارد در حالیکه چگونگی تصمیم گیری مسیر شغلی این افراد مبهم بوده و به روشنی مورد پژوهش واقع نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان مبتلا به  ناتوانی جسمی بود.

روش: در این مطالعه که به شیوه کیفی و با تئوری زمینه ای صورت گرفت؛ تعداد 25 دانش آموز معلول جسمی، 13 کارمند مرتبط با معلولین و 10 متخصص با روش نمونه گیری هدفمند جهت مصاحبه انتخاب شدند. داده های کیفی با روش توصیف مبسوط و مقوله بندی مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج نشان داد شدت و نوع معلولیت، ادراک از معلولیت، خودآگاهی، خودکارآمدی، تجارب مسیر شغلی، اطلاعات مسیر شغلی، شبکه حمایتی، مهارت تصمیم گیری، مهارت مقابله با استرس، واکنش خانواده به معلولیت مقولات عمده در تصمیم گیری دانش آموزان ناتوان است همچنین مقوله هسته این پژوهش انتقال سازگارانه مسیر شغلی است؛ که مقولات عمده مذکور را شامل می شود در نهایت مدل مقدماتی تصمیم گیری دانش آموزان ناتوان ارائه شد.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت مشاوره تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان ناتوان مستلزم در نظر گرفتن مهمترین مؤلفه های تصمیم گیری دانش آموزان ناتوان جسمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Career Decision Making of Physically Disabled High School Students by Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • M. Soltani-Ali-Abad, 1
  • M Abedi, 2
  • P. Nilforooshan, 3
  • I Bigdeli, 4
چکیده [English]

Introduction:Adolescents with physical disabilities are one of noticeable group at different levels of health care. The career of these people has important effect on their empowerment and life satisfaction while method of career decision making of them is not clear and has not been researched.The aim of this study was to investigate career decision making of physically disabled high school students.

Method: In this study qualitative study was conducted by grounded theory. 25 physical disabled students, 13 staff related to disabled people and 10 specialists were chosen by convenience sampling method for interview. Qualitative data was analyzed by expository apriority method and codification.

Results: Findings showed that severity and type of disability, perception of disability, self-awareness, self-efficacy, experiences of career, career's information, supporting network, decision-making skills, coping skills, family's reactions to disability are major categories of students with disabilities in decision-making. Also core part of this study is adaptive transmission's career which is included major mentioned categories. Finally, preliminary decision was to provide students with disabilities.

Conclusion: Based on these findings it can be concluded that career decision making counseling of students with disabilities needs to consider most important components of disabled career decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical disabled students
  • career decision making
  • career counseling
  • career rehabilitation