اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر رضایت از زندگی مادران کودکان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی  بر رضایت از زندگی مادران کودکان مبتلا به سرطان صورت گرفت. جامعه پژوهش شامل تمامی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان محک شهر تهران بود. 
روش: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. به روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعان به مرکز درمانی محک32 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به منظور ارزیابی رضایت از زندگی از پرسشنامه دنیر استفاده شد. مدت مداخلات برای گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای بود.
یافته­ها: داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش رضایت از زندگی در مادران کودکان مبتلا به سرطان در گروه آزمایش شده است. اندازه اثر به دست آمده حاکی از این بود که 34 درصد بهبود و افزایش رضایت از زندگی مادران کودکان مبتلا به سرطان در گروه آزمایش را می‌توان به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت داد.
نتیجه­گیری:در تبیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی در مادران کودکان سرطانی می توان گفت که بسیاری از مادران در هنگام تشخیص بیماری فرزندشان دچار انکار واقعیت می شوندکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، از طریق پذیرش احساسات ناخوشایند غیرقابل اجتناب به بهبود رضایت از زندگی منتهی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Life Satisfaction among Mothers of Children with Cancer

نویسندگان [English]

  • M Mohamadali, 1
  • M Sedaghat, 2
1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران
2 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران
چکیده [English]

Introduction:The current research was carried out to study the effectiveness of group acceptance and commitment therapy (ACT) on life satisfaction among mothers of children with cancer. The research sample was consisted of all the mothers with children suffering from cancer who referred to Mahak Hospital in Tehran city.
Method:The research method is quasi experimental design with pretest and posttest and control group. 32 people were selected by convenience sampling method from clients referring to the Mahak Hospital and assigned into two experimental and control groups randomly(n=16). The instrument used was Diener’s Satisfaction with Life Scale (SWLS). The intervention period for the experimental group was 8 sessions of 90 minutes. 
Results: Data were analyzed by using the one-way ANCOVA (analysis of covariance). The results showed that group acceptance and commitment therapy has led to the increase of life satisfaction among mothers of children suffering from cancer in the experimental group.
According to the obtained effect index, 34% of improvement and enhancement of life satisfaction among mothers of the children with cancer in experimental group can be attributed to the group acceptance and commitment therapy (ACT).
Conclusion: To explain the effectiveness of acceptance and commitment therapy in life satisfaction among mothers of the children with cancer, it can be said that many mothers deny the reality of their child's diagnosis that group acceptance and commitment therapy (ACT) leads to improvement in life satisfaction through acceptation of unavoidable and unpleasant feelings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • acceptance and commitment therapy
  • Children with Cancer
1- Santo, Gaiva EARDE, Espinosa MAM, Barbosa MM, Belasco DA. Taking Care of Children With Cancer: Evaluation of the Caregivers’Burden and Quality of  Life. Rev Latino-Am Enfermagem. 2011.
2- Barakat, Lamia PM, Paige LS, Lisa A. Quality of life of adolescents with cancer: family risks and resources. 2010.
3- Kostak  MAA, Gulcan. Hopelessness and Depression Levels of Parents of Children with Cancer. 2013.
4- Sandhu  KG, Nidhi. Life Satisfaction and Role Efficacy as Predictors of Transactional Styles. 2013.
5- Feros, Danielle LL, Ciarrochi L, Blackledge J, John T. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for improving the lives of cancer patients: a preliminary study. 2011.
6- Nayak  MGG, Anice & Vidyasagar , M.S & Kamath , Asha. Quality of life of family caregivers of patients with advanced cancer. J Nurs Healt Sci. 2014.
7- LiMin Wu, Ming & Hsiu-Lan , Shu-Chen & Chih-Cheng. Predictors of Anxiety and Resilience in Adolescents undergoing Cancer Treatment. J Advan Nurs. 2012.
8- Ruiz  FJ. Acceptance and Commitment Therapy versus Traditional Cognitive Behavioral Therapy: A Systematic Review and Meta-analysis of Current Empirical Evidence. 2012.
9- Lundgren  TD, JoAnne & Yardi , Nandan & Melin , Lennart. Acceptance and Commitment Therapy and yoga for drug-refractory epilepsy: A randomized controlled trial. 2008.
10- Wetherell  JLA, Niloofar & Rutledge , Thomas & Sorrell , John T. & Petkus ,Andrew J & Solomon , Brittany C. & Lehman , David H. & Liu , Lin & Lang , Ariel J. & Stoddard, Jill A. A randomized , controlled trial of acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy for chronic pain. . International Association for the Study of Pain. 2011.
11- Forman  EM, Herbert  JD, Moitra  E, Yeomans  PD, Geller  PA. A Randomized Controlled Effectiveness Trial of Acceptance and Commitment Therapy and Cognitive Therapy for Anxiety and Depression. Behavior Modification. 2007.
12- Klassen AF, Klaassen RDDP, Sheila & Yanofsky, Rochelle & O’Donnell, Maureen & Scott, Amie & Sung , Lillian. Impact of Caring for a Child With Cancer on Parents’Health-Related Quality of Life . J  Clin Oncol. 2008.
13- Diener E, Emmons R & Larsen R & Griffin S. The Satisfaction with Life Scale. J Personal Assess. 1985.
14- Bayani A, Ashor M & Godarzi H. Validity and reliability of the Satisfaction with Life Scale. J Dev Psychol. 2005.
15- Rajabi S, Yazdkhast F. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Anexity and Depressionin Women with MS Who Where Reffered to the MS Association. J Clin Psychol. 2014.
16- Kristen ER, B.S .Cynthia,A .Gerhardet. Parent and family factors associated with child adjustment to pediatric cancer. J Pediatr Psychol. 2007.
17- Grant, Sun M, Fujinami V, Sidhu R, Otis-Green R, Juarez S, et al. Family Caregiver Burden, Skills Preparedness, and Quality of Life in Non-Small-Cell Lung Cancer. 2013.
18- Ciarrochi, Bilich J, Godsell L, Clair. Psychological flexibility as a mechanism of change in Acceptance and Commitment Therapy. In Ruth Baer’s (Ed), Assessing Mindfulness and Acceptance: Illuminating the Processes of Change. 2010.
19- Eifert, Georg HF, John P. Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety Disorders: Three Case Studies Exemplifying a Unified Treatment Protocol. Cognitive and Behavioral Practice. 2009.