ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه ارزیابی شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی و تحولی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی­های روان‌سنجی سیاهه ارزیابی شخصیت در دانشجویان کشور بود.
روش: در این پژوهش توصیفی از جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهر تبریز در سال 96-1395 گروه نمونه­ای به تعداد 462 دانشجو به‌صورت خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. به‌منظور تعیین اعتبار و پایایی گویه­ها از روش تحلیل گویه، بررسی اعتبار سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و نیز تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل عاملی اکتشافی انجام­شده به روش مؤلفه­های اصلی و چرخش واریماکس منجر به استخراج شش مؤلفه­ی تمایلات ضداجتماعی­گونه، افسردگی و اضطراب، بی­ثباتی خلقی و هیجانی، نشانگان روان­پریشی، نشانگان جسمانی­سازی و اختلالات مرتبط با فشار روانی شد و ضرایب پایایی این مؤلفه­ها بین 92/0 تا 98/0 به­دست آمد. بررسی ضرایب همبستگی بین گویه­ها با خرده‌مقیاس‌ها نیز نشان داد که این ضرایب بین 34/0 تا 92/0 است.
نتیجه‌گیری: درمجموع می­توان نتیجه گرفت که نسخه فارسی سیاهه ارزیابی شخصیت از ویژگی­های روان‌سنجی مطلوبی برخوردار است و می­توان از آن به عنوان ابزار ارزیابی مشکلات روان­شناختی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of the Personality Assessment Inventory (PAI)

نویسندگان [English]

  • S Akbari-Zardkhaneh, 1
  • S.H. Tabatabaee, 2
1 Shahid Beheshti University
2 Tabriz University
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate psychometric properties of a persian Personality Assessment Inventory (PAI) in the Iranian colledge student's population.
Method: In this descriptive research among all students of Tabriz universities in 2017 a sample group including 462 college students was selected by a multi-stage cluster sampling method. The validity and reliability of the inventory items, validity of the structure, and internal consistency estimated by item analysis, exploratory factor analysis, and  Cronbach's alpha coefficient methods.
Results: The exploratory factor analysis performed by the main components and varimax rotation showed that 6 components including antisocial tendency, depression and anxiety, mood and emotional instability, psychosis syndrome, psycho-somatic syndrome and stress related problem, have the most simple structure and the coefficients of validity of these components estimated between 0.92 and 0.98. The correlation coefficients between the subscales also showed that these coefficients were between 0.34 and 0.92.
Conclusion: Based on this finding, preliminary Persian version of PAI has adequate psychometric properties and it can be used as a valid psychological assessment tool.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Assessment Inventory
  • factor analysis
  • Construct validity
  • college student
1- Mamaghani, J. and G. Javanmard, Standardization of Short Bursts Diagnostic Inventory (BSI( for diagnostic purposes in counseling and therapeutic situations. Quarterly Journal of Psychology, Tabriz University. 2007; 2(8(: 129-44.
2- Pashasharifi, H., The theory and application of intelligence and personality tests. 2014, Tehran: Sokhan.
3- Marnat, G.G., Handbook of psychological assessment. 2009, Tehran: Sokhan.
4- Rossi, G. and J. Derksen, International adaptations of the Millon Clinical Multiaxial Inventory: Construct validity and clinical applications. Journal of personality assessment. 2015; 97(6(: 572-90.
5- Helmes, E., A Modern Instrument for Evaluating Psychopathology--The Personality Assessment Inventory (Book(. Journal of Personality Assessment. 1993; 61(2(: 414-7.
6- Morey, L.C. and V.W. Lanier, Operating characteristics of six response distortion indicators for the Personality Assessment Inventory. Assessment. 1998; 5(3(: 203-14.
7- Slavin-Mulford, J., et al., External validity of the Personality Assessment Inventory (PAI( in a clinical sample. Journal of Personality Assessment. 2012; 94(6(: 593-600.
8- Goodstein, L. and R. Lanyon, Personality Assessment. 2002, New York: Wiley.
9- Boyle, G.J. and T.J. Lennon, Examination of the reliability and validity of the Personality Assessment Inventory. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 1994; 16(3(: 173-87.
10- Cheung, F.M., J.Y. Kwong, and J. Zhang, Clinical validation of the Chinese personality assessment inventory. Psychological Assessment. 2003; 15(1(: 89.
11- Groves, J.A. and R.R. Engel, The German adaptation and standardization of the Personality Assessment Inventory (PAI(. Journal of Personality Assessment. 2007; 88(1(: 49-56.
12- Ortiz-Tallo, M., et al., Spanish and Chilean standardizations of the Personality Assessment Inventory: The influence of sex. The Spanish journal of psychology. 2015; 18.
13- Lyrakos, D.G., The development of the greek Personality Assessment Inventory. Psychology. 2011; 2(08(: 797.
14- Human, H., Multivariate Analysis of Behavioral Sciences. 1, ed. 1. 2007, Tehran: Peyke Farhang.
15- Morey, L.C., The Personality Assessment Inventory (PAI(. 2004: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
16- Weiner, I.B. and R.L. Greene, Handbook of personality assessment. 2017: John Wiley & Sons.
17- Akbari Zardkhane, S., F. Ahmadi, and M. Mahdavi, Standardization Persian Version of Cognitive Disability Test among ormal Individuals: A Preliminary Study. Journal of Cognitive Psychology. 2018; 5: 27-35.
18- Kline, P., An Easy Guide to Factor Analysis. 1994, New York: NY: Routledge.
19- Tabachnick, B.G. and L.S. Fidell, Using multivariate statistics. 2007: Allyn & Bacon/Pearson Education.
20- Mulaik, S.A., Foundations of factor analysis. 2009: Chapman and Hall/CRC.
21- Kim, D.J., et al., Factor Analysis of the Adolescent Personality Assessment Inventory. Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 2015; 26(3(: 226-35.
22- Mitchell, M.L. and J.M. Jolley, Research design explained. 2012: Cengage Learning.
23- Seyf, A., Measuring, measuring and evaluating educational. ed. 6. 2007; Tehran: Doran.