بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس هراس اجتماعی (SPS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی بالینی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران،ایران

2 نویسنده مسئول:مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

10.22075/jcp.2019.16929.1603

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اعتبار، روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس هراس اجتماعی (SPS) بود.
روش شناسی: مطالعه توصیفی حاضر شامل 276 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد (141 مرد و 135 زن) می شود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‏ ها پس از ترجمه و ترجمه وارونه مقیاس SPS، این ابزار به همراه پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) برای بررسی روایی همگرا و پرسشنامه افکار خودکشی بک (BSSI) برای بررسی روایی واگرا مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها به روش همبستگی پیرسون تحلیل شدند. همچنین به منظور روایی تفکیکی میانگین دو گروه بیمار و بهنجار با استفاده از t مستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌های تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس در نمونه ایرانی نیز دارای یک عامل می‌باشد. پایایی این آزمون به روش بازآزمایی 88/0 و همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 و همبستگی بین دو نیمه آزمون 80/0 به دست آمد. همبستگی با پرسشنامه هراس اجتماعی برابر با 68/0 و همبستگی آن با پرسشنامه افکار خودکشی بک، برابر با 22/0 بوده است. همچنین در مقایسه بین گروه بیمار و سالم آزمون t مستقل نشان داد که این دو گروه در مقیاس هراس اجتماعی تفاوت معنی داری دارند.
نتیجه‏ گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، نسخه فارسی SPS در دانشجویان ایرانی از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و این ابزار می‌تواند در جامعه ایرانی به عنوان ابزاری مفید و معتبر برای پژوهش و در حوزه بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Reliability and Validity of Persian Version of Social Phobia Scale (SPS)

نویسندگان [English]

 • Shima Rezian 1
 • Ali Fathi-Ashtiani 2
 • Hamidreza Hassanabadi 3
 • Emad Ashrafi 4
1 Department of Clinical Psychology, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences and Department of Clinical Psychology, University of Science and Culture, Tehran, Iran
3 Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Department of Psycology, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: This study was designed in order to evaluate the reliability and validity of Persian version of Social Phobia Scale (SPS).

Material and Methods: The study sample consisted of 276 subjects (141 males & 135 females) who were selected via available sampling method. In order to collecting the data, after forward and backward translations of the Social Phobia Scale (SPS), this scale was used with the Social Phobia Inventory (SPIN) and Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) to examine the convergent and divergent validity. The data were analyzed using Pearson’s correlation method. Also, in order to evaluate the differential validity, we used independent t-test, That it was calculated through the mean difference between two groups of clinical and non-clinical.

Results: The findings of factor analysis indicated that this scale is unifactorial in the Iranian sample. Test-retest reliability was 0.88 and internal consistency of the scale was 0.91 using Cronbach's alpha, Correlation between the two half-tests was 0.80. Also, the correlation with Social Phobia Inventory (SPIN) and Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) were 0.68 and 0.22, respectively. Also, in comparison with clinical and non-clinical group, independent t-test was shown two groups are significantly different in social phobia scales.
Conclusion: The Persian version of Social Phobia Scale (SPS) is a reliable and valid scale which can be used in Iranian society as a useful and valid tool for research in the clinical field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social phobia scale
 • Reliability
 • Validity
 • factor analysis
 • Iranian sample

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 16 دی 1397
 • تاریخ بازنگری: 04 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 12 آذر 1398