مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و مواجه سازی و بازداری از پاسخ بر اجتناب تجربه ای و تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به وسواس فکری -عملی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روان شناسی دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران

2 نویسنده مسئول:دانشیار،گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران

3 استادیار ،گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین،ایران

4 استاد،گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

10.22075/jcp.2019.17816.1674

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر اجتناب تجربه ای، تنظیم شناختی هیجان، و در بیماران با اختلال وسواسی-جبری (OCD) مقایسه آن با درمان مواجه‌سازی و پیشگیری از پاسخ (ERP) انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر کلیه افراد مبتلا به OCD مراجعه کننده به مراکز خدمات روانشناختی قزوین در سال 1396 بودند. 40 بیمار با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه 20 نفری (گروه اول تحت درمان فراتشخیصی و گروه دوم تحت درمان ERP) گمارش شدند. در این پژوهش متغیرهایی مانند سن و جنس کنترل شد. ابزارهای به کار رفته در پژوهش حاضر عبارت بودند از: پرسش‌نامه وسواس ییل براون (YBOCS)، مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCID-I)، ، ، پرسشنامه چندبعدی اجتناب تجربه‌ای (MEAQ))،، مقیاس تنظیم شناختی هیجانی داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و آزمون t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که درمان فراتشخیصی به طور معناداری باعث کاهش اجتناب تجربه ای و همچنین، بهبود در تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به OCD شده است (001/0>p).
نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه و محتوای پروتکل درمان فراتشخیصی و درمان ERP مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Transdiagnostic Treatment on Experiential Avoidance, , Cognitive Emotion Regulation in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder and its Comparison with Exposure and Prevention Response Therapy

نویسندگان [English]

  • pegah hasanpoor 1
  • Alireza Aghausefi 2
  • OMID Zamir 3
  • Ahmad Alipour 4
1 payam noor univercity,tehran,iran
2 assistant professor ,payam noor university
3 professor of psychiatry,medical science university,qazvin
4 professor of psychology,payam nooe university
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of transdiagnostic treatment on experiential avoidance, cognitive emotion regulation in patients with obsessive-compulsive disorder and its comparison with exposure and prevention response therapy
Method: The present study is a pre-test and post-test semi experimental design. The study population in this study was all obsessive compulsive patients referring to Qazvin psychological services centers in 2018. 40 patients were selected by purposeful sampling method and randomly assigned to 2 groups of 20 (the first group was treated with transdiagnostic treatment and the second group was treated with ERP). In this study, variables such as age and sex were controlled. The tools used in the present study were: Yale Brown Obsessive Compulsory Inventory (YBOCS), Structured Clinical Interview (SCID-I), Obsessive-Compulsive Questionnaire, , Multidimensional Experiential Avoidance QuestionnairQ( and cognitive emotional regulation questionnaire (CERQ). The collected data were analyzed by SPSS software and with using covariance analysis and paired t-test.
Results: The results showed that transdiagnostic treatment significantly decreased experiential avoidance and also improved, cognitive emotion regulation, in patients with OCD (p <0.001). On the other hand, the effectiveness of frat diagnostic therapy on these variables (except obsessive thoughts) was different in ERP patients (p <0.05) and transdiagnostic treatment in reducing and experiential avoidance and improvement in, cognitive emotion regulation, are more effective than ERP treatment.
Conclusion: The results of the present study were discussed with regard to the studies conducted in this field and the content of the transdiagnostic treatment protocol and ERP treatment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-Compulsive disorder
  • transdiagnostic treatment
  • exposure and prevention response therapy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1398