اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی، تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول:دانشیار روان شناسی بالینی ،گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی ،نیشابور، ،ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی،گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

10.22075/jcp.2019.16347.1557

چکیده

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی است که عوارض جسمانی و روانشناختی متعددی را به همراه دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر معنای زندگی، تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. از بین اعضای انجمن مولتیپل اسکلروزیس شهرستان قوچان در سال 1397، 20 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل روند عادی جلسه های انجمن MS را می گذراندند. پرسشنامه های معنای زندگی، تحمل پریشانی و خود کارآمدی درد در پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در متغیرهای معنای زندگی و مولفه های آن (وجود معنای زندگی و جست و جوی معنای زندگی )، تحمل پریشانی هیجانی و خرده مقیاس هایش (تحمل ،جذب ،ارزیابی وتنظیم) و خودکارآمدی درد (0/05>p) بهبود معنادار داشتند.
بحث و نتیجه گیری: درمان مبتنی برپذیرش و تعهد منجر به بهبود معنی دار معنای زندگی، تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in the Meaning in Life, Emotional Distress Tolerance and Pain Self-Efficacy in Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

 • Hossein Shareh 1
 • Faezeh Dalalmoqaddam 2
 • Elham Haghi 3
2 MA in Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Khorasan Razavi (Neyshabour), Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Multiple Sclerosis is an inflammatory disease that is associated with several physical and psychological complications. This study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) in the meaning of life, emotional distress tolerance and pain self-efficacy among patients with multiple sclerosis.
Method: The present research was carried out using a pretest-posttest control ‎group design. Out of Multiple Sclerosis ‎Association‎ members in Quchan County in 2019, 20 subjects were chosen through available sampling method and were randomly assigned into two experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of acceptance and commitment group therapy whereas the control group attended the regular meetings held by the MS Society. Meaning in Life Questionnaire ‎‎(MLQ), Distress Tolerance Scale and Pain Self-Efficacy Questionnaire were applied in the pretest and posttest. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance.
Findings: The results demonstrated that the experimental group subjects compared to the control group participants significantly improved in the variables of the meaning in life and its components (P<0.05), emotional distress tolerance and its subscales (P<0.05) and pain self-efficacy (P<0.05).
Discussion and conclusion: Acceptance and commitment therapy results in a significant improvement in the meaning in life, emotional distress tolerance and pain self-efficacy in patients with multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • acceptance and commitment therapy
 • meaning in life
 • distress tolerance
 • self-efficacy
 • Multiple sclerosis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1398