شیوع شناسی اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش‌آموزان پسر شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

هدف: اختلال یادگیری غیرکلامی به عنوان نشانگان خاص در یادگیری و حتی استدلال در نظر گرفته‌ می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی در شهر کرج انجام شد.
روش‌: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، از دانش‌آموزان پسر پایه‌های تحصیلی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهر کرج، 286 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و با استفاده از مقیاس کم‌توانی‌های یادگیری غیرکلامی کودکان ارزیابی شدند. سپس 8 دانش‌آموز که نمره‌ 30 و بالاتر در مقیاس مذکور به دست آوردند مشکوک به اختلال یادگیری غیرکلامی تشخیص داده شدند و با استفاده از سومین نسخه آزمون هوشی وکسلر کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند. 5 نفر از دانش‌آموزان (3 نفر از پایه چهارم و 2 نفر از پایه ششم) که هوشبهر کلی آنها 85 و بالاتر بود و هوش‌بهر کلامی آنها 10 امتیاز یا بیشتر با هوش‌بهر عملی آنها اختلاف داشت، به عنوان افراد دارای اختلال یادگیری غیرکلامی تشخیص دریافت کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون یو مان-ویتنی در نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که میزان شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش‌آموزان پسر 8/1% بود. در واقع، 6/2% دانش‌آموزان پسر در پایه چهارم ابتدایی و 4/2% در پایه ششم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری غیرکلامی بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع نسبتاً بالای اختلال یادگیری غیرکلامی می‌توان با اجرای مداخلات آموزشی بهنگام و ارائه خدمات تخصصی از مشکلات رفتاری، تحصیلی و احتمالاً حرفه‌ای آنها در آینده پیشگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Non-Verbal Learning Disorder in Male Students in Karaj City

نویسندگان [English]

  • Masoume Pourmohamadrezatajrishi 1
  • Maryam Yousefi 2
  • Sahel Hemmati 3
  • Enayatollah Bakhshi 4
2 Department of Psychology and Education of Exceptional Children, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Psychiatry, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Biostatistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The non-verbal learning disorder is considered as a specific syndrome in learning and reasoning. The purpose of this study was to determine the prevalence of non-verbal learning disorder in primary school male students in Karaj City.
Method: In this descriptive-analytic study, a stratified sampling method was used to select 286 male students who were studying in the 4th, 5th and 6th grades of primary schools in Karaj City. All students were individually screened using Children Non-Verbal Learning Disabilities Scale and 8 students with 30 points and higher in the Scale were diagnosed at-risk to non-verbal learning disorder. A Wechsler Intelligence Scale for Children (3rd revision)  was administered afterward. Five male students (including 3 persons in 4th and 2 persons in 6th grade respectively) were diagnosed as having non-verbal learning disorder which their verbal intelligence quotient was differed 10 points and higher from their practical intelligence quotient and got 85 points and higher for the total intelligence quotient. Data were analyzed by Mann-Whitney U test using SPSS (version 22).
Results: Breafly 1.8% of male students showed nonverbal learning disorder. In fact, 2.6% and 2.4% of male students in 4th and 6th grades  respectively were diagnosed with nonverbal learning disorder.
Conclusion: Given the nearly high prevalence of non-verbal learning disorder in students, early training interventions and providing professional services  is recommended to prevent ongoing behavioral and academic, and probably occupation problems .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Verbal Learning Disorder
  • Male Students
  • Prevalence
  • Elementary School
  • Nonverbal Learning Disability Scale
 
1. Hallahan DP LJ, Kauffman J, Weiss M, Martinez EA. Learning disabilities: Foundations, characteristics, and effective teaching. London: Pearson. 2004.
2. Broitman J DJ. Nonverbal Learning Disabilities in Children. New York: Springer Science. 2011.
3. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed) [Internet]. American Psychiatric Association. 2000.
4. International classification of diseases for oncology (ICD-10), 2nd edition [Internet]. World Health Organization. 2011.
5. Mammarella IC GM, Bomba M, Bottesi G, Caviola S, Broggi F, Nacinovich R.. Anxiety and depression in children with nonverbal learning disabilities, reading disabilities, or typical development,. Journal of Learning Disabilities. 2014; 49(2): 130-9.
6. Pelletier PM RB. Classification rules for basic phonological processing disabilities and nonverbal learning disabilities. Formulation and External Validity. 2001; 7(2): 84-98.
7. Brenchley C CS. A model of assessment and intervention for non-verbal learning disability (NLVD) in the Australian education system: an educational and developmental psychologist perspective. Australian Journal of Learning Difficulties. 2018; 23(1): 67-86.
8. Rourke BP TK. Syndrome of nonverbal learning disabilities and asperger syndrome. In A. Klin, F. Volkmar, & S. S. Sparrow (Eds.), Asperger Syndrome New York: Guilford Press. 2000.
9. L. L. Middle-class mothers’ perceptions of peer and sibling victimization among children with Asperger’s syndrome and nonverbal learning disorders. Comprehensive Pediatric Nursing. 2009; 25(1): 43-57.
10. KL. E. The phenomenon of resilience as described by adults who have experienced mental illness. Journal of the American Psychiatric Nurses Association. 2005; 11(4): 241-3.
11. Wajnsztejn ABC BB, Barbosa CP.. Prevalence of inter-hemispheric asymmetry in children and adolescents with interdisciplinary diagnosis of non-verbal learning disorder. Einstein (Sao Paulo) [online]. 2016; 14(4): 494-500.
12. JE C. A model to guide the conceptualization, assessment, and diagnosis of non-verbal learning disorder. Canadian Journal of School Psychology. 2012; 27(1): 35-57.
13. Narimani M RS. [A study of the prevalence and causes of learning disorders among elementary students of Ardebil Province (Persian)]. Journal of Exceptional Children. 2005; 5(3): 231-52.
14. Y. K. [Learning disorders: theoretical and practical issues: with attachment by case studies. (9th ed.) (Persian)],. Tehran: Savalan Publishing Company. 2001.
15. C. D. Social language and theory of mind in children with nonverbal learning disability. In: California Uo, editor. Unpublished doctoral dissertation ed. Berkeley. 2000.
16. Telzrow FCB, M. A.. Responding to students with nonverbal learning disabilities. Teaching Exceptional Children. 2002; 34(6): 51-9.
17. H. A. [Nonverbal learning disabilities: A clinical perspective (Persian)]. Journal of Exceptional Children. 2010; 10(2): 199-209.
18. Semrud-Clikeman M FJ, Bledsoe J, Zhu D. Amygdala and hippocampal differences in children with Asperger syndrome, nonverbal learning disability or healthy control.. International Journal of Neuroscience. 2014; 24(28): 6392-401.
19. BP. R. Introduction: The NLD syndrome and the white matter model. In B. P. Rourke (Ed.), Syndrome of nonverbal learning disabilities: Neurodevelopmental manifestations. New York: Guilford Press. 1995a.
20. Saghafi M EM, Ashayeri H.. [Executive functions in students with nonverbal learning disorders and students with dyslexia. (Persian)]. Journal of Exceptional Children. 2012; 12(2): 27-36.
21. Z. GJ. [The investigation and comparison psychoneurological performance in students with nonverbal learning disorder and students with Asperger syndrome (Persian)]. Tehran: Allameh Tabatabaee University. 2011.
 
22. S. S. [Revision for Wechsler Intelligence Scale for Children: manual and norms (Persian)]. In: University S, editor. Shiraz University Publishing. 2006.
23. D. W. Wechsler Intelligence Scale for Children (3rd Ed).. San Antonio: TX: The Psychological Corporation. 1991.
24. Ozols EJ RB. Classification of young learning-disabled children according to patterns of academic achievement: Validity studies. In B. P. Rourke (Ed.), Neuropsychological validation of learning disability subtypes. New York: Guilford Press. 1991.
25. A. Y. [The analysis of relation between learning disorders and language difficulties in elementary school students with learning disabilities (Persian)].. Journal of Rehabilitation. 2013; 14(1): 23-31.
26. Semrud-Clikeman M GK. The relation of humor and child development: Social, adaptive, and emotional aspects.. Journal of Child Neurology. 2010; 25(10): 1248-60.
27. Strang JD RB. Adaptive behavior of children who exhibit specific arithmetic disabilities and associated neuropsychological abilities and deficits. In B. P. Rourke (Ed.), Neuropsychology of Learning Disabilities: Essentials of subtype analysis. New York: The Guilford Press. 1985.
28. BP. R. Treatment program for children with NLD. In B. P. Rourke (Ed.), Syndrome of nonverbal learning disabilities: Neurodevelopmental manifestations.. New York: Guilford Press; 1995b. 29. GE W. The adaptive value of humor. Ethnology and Sociobiology. 1993; 14: 141-69.
30. K. M. A study of the nonverbal learning disabilities subtype and its impact on peer interaction and peer acceptance.. Dissertation Abstracts International. 2001; 62(7).
31. H. T-K. Social-information-processing skills in kindergarten children with developmental learning disabilities. Learning Disabilities Research and Practice. 2004; 19: 3-11.
32. BF P. Right hemisphere learning disorders. In B. F. Pennington (Ed.), Diagnosing learning disorders: A neuropsychological framework. New York: Guilford. 1991.
33. AS. M. Humor and competence in school-aged children. Child Development. 1986; 57: 461-73.
34. Kasirian N MH, Pishyareh E, Farahbod M. [Investigating the patterns of attention performance in children with mathematical learning disorder, with using “Test of Everyday Attention for Children” (Persian)]. Journal of Rehabilitation. 2018; 19(1): 76-85.
35. Casey JE RB. Construct validation of the nonverbal learning disabilities syndrome and model B.P. Rourke (Ed.), Neuropsychological Validation of Learning Subtypes. New York: Guilford Press. 1991.
36. Mammarella IC LD, Cornoldi C.. Spatial working memory and arithmetic deficits in childrne with nonverbal learning dif fi culties. Journal of Learning Disorders. 2010; 43(5): 455-68.
37. Bruno RM JJ, Simon J. Perception of humor by regular class students and students with learning disabilities or mild mental retardation. Journal of Learning Disabilities. 1987; 20(9): 568-70.
38. Davari-Nia A YA, Ghamarani A.. [The comparative study of gross and fine motor skills and body balance in children with intellectual disability, Autism and learning disorder with normal children (Persian)]. Journal of Rehabilitation. 2015; 16(1): 66-75.