آزمون نظریه بین فردی خودکشی (IPTS) در دانشجویان ایرانی: نقش تعلق کام نایافته و سرباری ادراک شده در ایجاد تمایل و اقدام به خودکشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه‌الله، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: رفتار های خودکشی به عنوان یکی از معضلات بهداشت روان محسوب می شوند. نظریه بین فردی خودکشی توانسته است یک چشم‌انداز امیدوارکننده برای درک رفتار خودکشی ایجاد کند. از آنجاییکه که مدل‌های رفتار خودکشی و مداخلات مربوطه برای همه گروه‌های فرهنگی یکسان نیست، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال که آیا مدل بین فردی خودکشی در بافت فرهنگی ایران نیز از برازش کافی برخوردار است، انجام شد. روش: پژوهش حاضر بنیادی و از نظر شیوه گرداوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود که با استفاده از نمونه گیری دردسترس بر روی400 نفر از دانشجویان دانشگاه های مشهد با استفاده از مقیاس افکار خودکشی بک(BSSI)، نیازهای بین فردی خودکشی(INQ) در سال تحصیلی 98-97 اجرا و برای برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نشان داد ضریب مسیر سرباری ادراک شده به افکار خودکشی 58/0 و معنادار است (05/۰p < 32/13 t=) و ضریب مسیرتعلق کام نایافته 12/0 ومعنادار است (05/0>p، 65/2 t=). 78 درصد از واریانس نمرات اقدام به خودکشی از طریق دو متغیر سرباری ادراک شده، تعلق کام نایافته و افکار خودکشی41 درصد از واریانس نمرات افکار خودکشی از طریق سرباری ادراک شده و تعلق کام نایافته تبیین شده است. نتیجه گیری: مدل بین فردی خودکشی در جامعه ایرانی برازش دارد بنابراین می توان از این مدل در موقعیت های بالینی و درمانی در جهت ارزیابی فاکتورهای خطر خودکشی و سنجش تمابل به خودکشی افراد در جهت غربالگری و تشخیص افراد در معرض خطر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Test of the Interpersonal Suicide Theory (IPTS) on Iranian Students: the role of thwarted belongingness and perceived burdensomness on Suicidal Desire and suicidal attempt

نویسندگان [English]

  • zahra alizadeh birjandi 1
  • Masoud Janbozorgi 2
  • Seyed kazem Rasoolzadeh Tabatabaee 3
  • Ali Fathi-Ashtiani 4
1 PhD Student, Department of Psychology, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Seminary and University Research Institute, Qom, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Psychology, Baqiyatallah University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Suicidal behaviors are considered as one of the mental health problems .The interpersonal theory of suicide has provided a promising perspective for understanding suicide behavior.Since the patterns of suicidal behavior and related interventions are not the same for all cultural groups, this study aimed to answer the question of whether the interpersonal model of suicide is also fited in Iranian cultural context. Method: The purpose of this study was descriptive-correlational in terms of the purpose of fundamental research and in terms of data collection method which was done on 400 students of Mashhad University using Beck Suicide Thought Scale (BSSI). Interpersonal Suicide Needs (INQ) was administered in the 2016-2017 academic year and path analysis were used to analyze the data. Results: Data analysis showed that the perceived burdensomeness coefficient to suicidal thoughts was 0.58, also significant by the t-test (p <0.05, t = 13.32) and the coefficient of thwarted belongingness path coefficient was 0.12. And is statistically significant (t = 2.65, p <0.05). 78% of the variance in suicide attempt scores was explained by two exogenous variables and one mediator variable namely perceived overburden, unaccompanied suicide and suicidal thoughts; 41% of the variance in suicidal thoughts scores through perceived overload and unaccompanied suicidal ideation. Conclusion: The interpersonal model of suicide in Iranian society is well matched .so it can be used in clinical and therapeutic settings to assess suicide risk factors and suicidal tendency in individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Interpersonal theory of suicide
  • " " perceived burdensomeness
  • " " thwarted belongingness
  • " "Suicidal desire
  • "