پیش‌بینی اضطراب کرونا براساس کیفیت خواب: تحلیل نقش تعدیل‌کنندگی جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری COVID-19 علاوه بر سلامت جسمی، تهدیدی برای سلامت روان نیز محسوب می‎شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش کیفیت خواب در پیش‌بینی اضطراب کرونا با توجه به نقش تعدیل‌گر جنسیت انجام شد.
روش: روش‌شناسی این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌آماری شامل کلیه افراد 18 تا 50 ساله بود که به صورت اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. جهت نمونه‌گیری افرادی که پرسشنامه را به صورت آنلاین تکمیل کردند، انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت خواب پتزبورگ و اضطراب کرونا بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که با شروع اپیدمی کرونا کیفیت خواب در هر دو جنس کاهش محسوسی یافته است و کیفیت خواب و مولفه‌های آن توان پیش‌بینی اضطراب کرونا را دارند. همچنین تحلیل اثرات تعدیل کنندگی جنسیت نیز نشان داد که مولفه‌های کیفیت خواب و شاخص کیفیت خواب توان پیش‌بینی اضطراب کرونا در زنان و مردان دارند، اما مقدار ضریب پیش‌بینی در گروه مردان بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: از آنجا که شیوع اضطراب ناشی از بیماری COVID-19 می‎تواند بر کیفیت خواب اثرگذار باشد، از این رو به نظر لازم است که آموزش‎هایی در اختیار افراد جامعه به خصوص افرادی که بیشتر در معرض تجربه اضطراب شدید کرونا هستند، قرار داده شود تا بتوانند اضطراب خود را کنترل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Corona Anxiety According to sleep quality: Analyzing the Moderating Role of Gender

نویسندگان [English]

  • parvaneh karimi 1
  • Kamran Yazdanbakhsh 2
  • Mahbobe Karbalaie 1
1 PhD student in General Psychology, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction: Disease COVID-19 in addition to physical health, mental health is threatened. The purpose of this study and sleep quality in predicting corona anxiety with regard to the moderating role of gender.
Method: The research methodology was descriptive correlational. The statistical population included all people aged 18 to 50 years who participated in the study online. People who completed the questionnaire online were selected for sampling. The research instruments included the Petersburg Quality of Sleep Questionnaire and Corona Anxiety Questionnaire. Multiple regression analysis was used to analyze the data.
Results: The results showed that with the onset of the corona epidemic, and the quality of sleep and its components can predict corona anxiety. Analysis of the effects of gender modulation also showed that the components of sleep quality and sleep quality index can predict corona anxiety in men and women. The quality of sleep in both sexes decreased significantly, the predictor coefficient was higher in men.
Conclusion: Since the prevalence of anxiety due to COVID-19 can affect the quality of sleep, it seems necessary to provide education to people in the community, especially those who are more prone to experience severe coronary anxiety. To be able to control their anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona anxiety
  • sleep quality
  • disease COVID-19