مقایسه‌ی اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان‌مدار بر افسردگی زوجین ناسازگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 دانشیار، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ممقدمه: شرایط نامساعد زندگی زناشویی می‌تواند به افسردگی منجر شده و سبب اختلال کارکردهای خانوادگی افراد متأهل شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی اثربخشی زوج‌درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان‌مدار بر افسردگی و سازگاری زناشویی انجام شده است.
روش: در این پـژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چنـدگانه ناهمـزمان استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 20 زوج مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده سینا شهرستان دزفول در سال 1397 بودند. نخست، آزمودنی‌ها با استفاده از ملاک‌های ورود و خروج غربال شدند. سپس 6 زوج (12 نفر) به‌طور هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در دو گروه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان‌مدار به‌صورت تصادفی جایگزین شدند (سه زوج در هر گروه). پروتکل‌های دو روش زوج‌درمانی به‌طور جداگانه به‌صورت سه مرحله خط پایه و 12 جلسه 90 دقیقه‌ای و پیگیری دو ماهه اجرا شد. آزمودنی‌ها به مقیاس سازگاری زوجی اسپینر و افسردگی بک ویرایش دوم پاسخ دادند. داده‌ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند.
یافته‌ها: در گروه زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد میزان درصد بهبودی کلی پس از درمان در متغیر افسردگی 70/34% و در متغیر سازگاری زناشویی 06/29%، در گروه زوج‌درمانی هیجان‌مدار درصد بهبودی کلی پس از درمان در متغیر افسردگی 39/39% و در متغیر سازگاری زناشویی 81/40% به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: درصد بهبودی پس از درمان هر دو گروه زوج‌درمانی در طبقه‌بندی بهبودی اندک قرار دارد، بنابراین، هر دو رویکرد بر کاهش افسردگی و افزایش سازگاری زناشویی زوجین مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based and Emotionally Focused Couple Therapy on Unadjusted Couples' depression

نویسندگان [English]

  • Ali akbar Joulazadeh Esmaeili 1
  • Javad Karimi 2
  • Kourosh Goodarzi 3
  • Mohamad Asgari 4
1 PhD Student, Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Malayer University, Malayer, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
4 Associate Professor, Department of Measurement, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Unfavorable marital conditions can lead to depression and disrupt married family functions. The aim of this study was to compare the Effectiveness of Acceptance and Commitment therapy and Emotionally Focused Couple Therapy on depression and marital adjustment.
Method: In this research, a single case experimental design of multiple asynchronous baseline was used. The statistical population of the study included 20 couples who referred to Sina Family Counseling Center in Dezful in 1397. First, subjects were screened using the entry and exit criteria. Then 6 couples (n=12) were purposefully selected. Subjects were randomly assigned to two groups of acceptance and commitment therapy and emotionally focused couple therapy .The protocols of the two couples therapy methods were performed separately in three stages of baseline and 12 sessions of 90 minutes and two-month follow-up. Subjects responded to the Spinner Pair Adjustment Scale and Beck Depression Second Edition. Data were analyzed by visual mapping, stable change index and recovery percentage formula.
Findings: In the acceptance and commitment therapy group, the percentage of overall recovery after treatment in the variable of depression is 34.70% and in the variable of marital adjustment is 29.06%, In the couple of emotion therapy, the percentage of overall recovery after treatment was 39.39% in the variable of depression and 40.81% in the variable of marital adjustment.
Conclusion: The percentage of recovery after treatment in both couples is in the category of low recovery, therefore, both approaches are effective in reducing depression and increasing marital adjustment of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment-Based Therapy. Couple Therapy
  • Depression Emotional Therapy
  • Unadjusted Couples