اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر بخشش خود و افسردگی دختران نوجوان دارای سابقه خودزنی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

مقدمه: خودزنی به عنوان تخریب یا تغییر عمدی بافت‌های بدن که منجر به آسیب به بافت‌ها می‌شود، تعریف شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر بخشش خود و افسردگی دختران نوجوان دارای سابقه خودزنی شهر اصفهان انجام گرفت.
روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دختران نوجوان با سابقه خود زنی که در سال 1397 به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. به این ترتیب 30 دختر نوجوان به شکل تصادفی در دسترس که از ملاک‌های ورود و خروج برخودار بودند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های انگیزه‌های بین فردی مرتبط با آسیب و پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند. آزمودنی-های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت رفتاردرمانی دیالکتیک قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد.
یافته‌ها: داده‌ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و سطح استنباطی (تحلیل کواریانس چندمتغیره) تحلیل شد. نتایج حاکی از افزایش معنادار میانگین بخشش خود و کاهش میانگین افسردگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، بود (05/0p≤).
نتیجه‌گیری: بنابر یافته‌های پژوهش، می‌توان برای افزایش میزان بخشش خود و کاهش افسردگی در دختران نوجوان دارای سابقه خودزنی، از رفتاردرمانی دیالکتیک سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Self-Forgiveness and Depression in Teenager Girls with Self-injury History in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Amineh Sadat Tabatabayi 1
  • Zahra Yosofi 2
  • Masood Motamedi 1
  • Sara Taheri 1
1 Department of psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant professor, clinical psychology group, education and psychology department, Islamic Azad university, Isfahan (khorasgan) branch
چکیده [English]

Introduction: Self-injury is defined as a deliberate destruction or deliberate alteration of body tissues that results in damage to the tissues. The purpose of this study was to investigate The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Self-Forgiveness and Depression in Teenager Girls with Self-injuryHistory in Isfahan.
Method: The research method was a pre-test-posttest with a control group. The statistical population of the study consisted of all Teenager girls with a history of Self-injury who referred to counseling centers in Isfahan in 2018. In this way, 30 Teenager girls were randomly selected that were selected by criteria. And randomly assigned to two groups of control and control group (each group was 15). the subjects Before and after the intervention, responded to the questionnaire of interpersonal motivation related to injury and Beck Depression Inventory. The experimental group received dialectical treatment therapy for 8 sessions of 90 minutes, but the control group received no intervention.
Results: The data were analyzed in two descriptive levels (mean and standard deviation) and inferential level (multivariate covariance analysis). The results indicated that significant increase in the mean forgiveness and a decrease in mean depression in the experimental group compared to the control group (p≤0.05).
Conclusion:According to research findings, dialectical behavior therapy can be used to increase the amount of forgiveness and reduce depression in teenage girls with a history of self-mutilation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Forgiveness
  • depression
  • Self-injury
  • Dialectic Behavioral Therapy