تحلیل کیفی روابط میان مؤلفه‌های روان‌درمانی در تجربه‌های بالینی روان‌درمانگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی روانشناسی عمومی دوره دکترا واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: پژوهش‌های کیفی بخشی از تلاش‌های است که برعمق روان‌درمانی افزوده است. هدف این پژوهش کیفی شناخت نحوه روابط میان مؤلفه‌های روان‌درمانی از طریق تجارب روان‌درمانگران بود.
روش: روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی بود. جمعیت مشارکت‌کنندکان روان‌درمانگران مراکز روان‌درمانی خانواده شهر تهران بودند. با شیوه نمونه‌گیری هدفمند 14درمانگر انتخاب و با ابراز مصاحبه نیمه‌ساختاریافته اطلاعات گردآوری شد. داده‌ها با رویکرد تحلیل محتوای موضوعی از نوع تفسیری تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌‌ها 15 زیرطبقه و 4 طبقه اصلی درخصوص چگونگی روابط مؤلفه‌های مؤثر در روان‌درمانی مشخص کرد. طبقات اصلی عبارتند از: 1.هماهنگ‌شدن مؤلفه‌ها بر مبنای اولویت تأثیرگذاری در درمان، 2.شکل‌گیری روان‌درمانی در بستر ارتباط و نقش درمانگر، 3.نقش هر مؤلفه در انتخاب نوع درمان و 4.انتخاب نظریه در بستر ویژگی‌های درمانگر.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش چارچوبی از نحوۀ روابط مؤلفه‌های روان‌درمانی را برپایه دیدگاه و تجارب درمانگران صورت‌بندی کرد. مؤلفه‌ها با توجه به تأثیرگذاری‌شان در فرایند روان‌درمانی، توسط درمانگران الویت‌بندی و به‌کار می‌روند. همه مؤلفه‌ها در انتخاب نوع درمان نقش دارند، اما مؤلفۀ درمانگر در شکل‌دهی ارتباط با درمانجو، سازمان‌دهی نظریه، حل مشکلات و مؤثرسازی روان‌درمانی نسبت به سایر مؤلفه‌ها نقش اساسی‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Evaluation of Relationships between Psychotherapy Components in Clinical Experiences of Psychotherapists

نویسندگان [English]

  • Fariba Moradi Abbasabadi 1
  • Gholamreza Sarami Foroushani 2
  • Somayeh Robat Meili 3
1 PhD Student in General Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Qualitative research is part of an effort that has added depth to psychotherapy. This qualitative study aimed to identify the relationships between the components of psychotherapy through the experiences of psychotherapists.
Methods: The research method used was qualitative content analysis and data were analyzed using thematic content analysis with an interpretive approach. Participants in the study were psychotherapists of family psychotherapy centers in Tehran so that 7 women and 7 men were selected by purposive sampling and observing ethics. In-depth interviews were used to collect data.
Results: According to the results of data analysis, 15 subcategories, and 4 main categories were identified regarding the relationship between components of psychotherapy. The main categories included 1) the coordination of components based on the priority of their effectiveness in treatment, 2) the formation of psychotherapy in the context of communication and the role of the therapist, 3) the role of each component in choosing the type of treatment, and 4) the selection of theory in the context of therapist characteristics.
Conclusion: The framework of the relationship between the components of psychotherapy based on the experiences of therapists was formulated in this study. The components are prioritized and used by therapists according to their effectiveness in the psychotherapy process. All components play a role in choosing the type of treatment. However, the component of the therapist has a more fundamental role than other components in shaping communication with the client, organizing theory, addressing the problems, and the effectiveness of psychotherapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Psychotherapists' points of view
  • effective components of psychotherapy
  • qualitative analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1400