اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه‌ای و افسردگی دانشجویان دختر دارای سندروم ترومای عشق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی تبریز، تبریز، ایران

3 استاد، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: تجربه‌ی شکست در روابط عاشقانه در میان دانشجویان دختر، می‌تواند به مشکلات روانشناختی زیادی منجر شود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)بر اجتناب تجربه ای و افسردگی دانشجویان دختر مبتلا به سندروم ترومای عشق بود.
روش: این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک موردی و از نوع خط پایه چندگانه انجام شده است. بدین منظور سه شرکت کننده به شیوه نمونه گیری هدفمند از بین دانشجویان دانشگاه تبریز انتخاب شده و بر اساس ملاک های پژوهش وارد درمان شدند. شرکت کنندگان در چهار مرحله خط پایه و جلسات درمانی چهارم، هشتم، یازدهم و یک مرحله پیگیری یک ماهه با پرسشنامه های سندروم ضربه عشق (LTI)، افسردگی بک (BDI-II) و پذیرش و تعهد (AAQ- II )مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل ترسیمی، درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد مداخله درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش افسردگی و اجتناب تجربه ای میشود. میزان بهبودی کلی بین هر سه آزمودنی در متغیر اجتناب تجربه ای 69/77 و در متغیر افسردگی 45/59 برآورد شد.
نتیجه گیری: روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه ای و افسردگی موثر است واستفاده از این درمان برای کاهش عوارض شکست عشقی توصیه میشود.
واژه های کلیدی: روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، سندروم ضربه عشق، اجتناب تجربه ای، افسردگی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Experiential Avoidance, Depression, and Anxiety in Love Trauma Syndrome

نویسندگان [English]

  • fatemeh qasemitabeq 1
  • Abbas Bakhshipour-Roodsari 2
  • Alireza farnam 3
1 Master's degree in clinical psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz, Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Psychiatry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: The experience of failure in romantic relationships among female students can lead to many psychological problems. The aim of this study was to determine the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on experiential avoidance and depression in female students with love trauma syndrome.
Methods: The statistical population of the study is female students in Tabriz. This research has been done in the framework of a single case experimental design of multiple baseline type. For this purpose, three participants were selected by purposive sampling and entered the treatment based on research criteria. Participants in four baseline stages and fourth, eighth, eleventh and one follow-up sessions with Love Trauma Syndrome (LTI), Beck Depression Inventory (BDI-II) and Acceptance and Commitment (AAQ-II) questionnaires. Data were analyzed by graphic displays, recovery percentage and effect size for statistical significance.
Results: Findings showed that acceptance and commitment therapy reduces depression and experiential avoidance. The overall recovery percentage between all three subjects was 77.69 in the Experiential avoidance variable and 59.45 in the depression variable.
Conclusion: Results showed that acceptance and commitment therapy has an effect on experiential avoidance and depression.
Keywords: Acceptance and Commitment Psychotherapy (ACT), Love Trauma Syndrome, Experiential Avoidance, Depression

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Psychotherapy (ACT)
  • Love Trauma Syndrome
  • Experiential Avoidance
  • Depression