اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط موضوعی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق دارای سازمان شخصیت مرزی سطح بالا: یک مطالعه آزمایشی با توجه به نقش تعدیل کننده ی کارکردهای اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی روابط موضوعی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق دارای سازمان شخصیت مرزی سطح بالا با توجه به نقش عملکرد اجرایی بود.
روش: به منظور نمونه گیری، 90 نفر از زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران، به صورت هدفمند توسط مصاحبه ساختاریافته STIPO برای ارزیابی سازمان شخصیت غربالگری شدند و نمونه نهایی شامل 48 نفر از زوجین با سازمان شخصیت مرزی سطح بالا انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند که با ریزش نمونه 11 زوج در گروه آزمایش و 8 زوج در گروه کنترل باقی ماندند. گروه آزمایش 14 جلسه زوج درمانی روابط موضوعی دریافت کردند، و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. ابزار پژوهش شامل آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و مقیاس رضایت زناشویی انریچ بود. داده‍‌ها به روش تحلیل کواریانس چند‌متغیره تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: اثرات مثبت معناداری در مرحله‌ی پس آزمون بر رضایت زناشویی و مولفه‌هایش مشاهده گردید (0.01>P). بعلاوهدر افراد با عملکرد اجرایی بالاتر، اثربخشی درمان به صورت معناداری بالاتر بود (0.01>P).
نتیجه گیری: می‌توان نتیجه گرفت که زوج درمانی روابط موضوعی می‌تواند رضایت زناشویی زوجین دارای سازمان شخصیت مرزی سطح بالا را بهبود بخشیده و عملکرد اجرایی می‌تواند در اثربخشی درمان نقش تعدیل کننده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of object relations couple therapy on marital satisfaction of divorce applicant couples with high level borderline personality organization: An experimental study considering the role of executive functions

نویسندگان [English]

 • sahereh safavi 1
 • shahrokh makvand hoseini 2
 • parviz sabahi 3
 • parvaneeh mohammadkhani 4
1 PhD student in Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
4 Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, University of Medical and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this research was to determine the effectiveness of Object-Relations Couple Therapy on marital satisfaction of divorce applicant couples with high level personality organization considering the role of executive functions.
Methods: In order to sampling, 90 persons among total divorce applicant couples, referred to counseling centers in Tehran, were selected purposefully. Participants were screened by STIPO structured interview for level of personality organization and a final sample of 48 individuals with high level personality organization selected and randomly divided into control and experimental groups, and by sample fell, 11 couples remained in the experimental group and 8 couples in the control group. Participants of experimental group received 14 sessions of object-relations couple therapy, while control group remained in the waiting list. Research tools included the Wisconsin Card Classification Test, and the Enrich Marital Satisfaction Scale. Data analyzed by multivariate analysis of covariance. Results: Significant positive effects were found for marital satisfaction and its components in the post intervention stage (P<0.001). Significantly better results were also evident for couples with higher executive function scores (P<0.001).
Conclusion: It could be concluded that the object-relation couple therapy could promote the marital satisfaction of couples with high level borderline personality organization, and executive functions could mediate the therapeutic effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • executive functions
 • higher level personality organization
 • marital satisfaction
 • object-relations couple therapy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 20 شهریور 1401