مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمـایزیافتگی خود در زنان وابستـه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمایزیافتگی خود در زنان وابسته بود.
روش: روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره مشهد بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، 24 زن به عنوان حجم نمونه در سه گروه طرحواره‌درمانی، واقعیت‌درمانی و گروه کنترل گمارده شدند (8 نفر در هر گروه). گروه‌های آزمایشی هر یک، مداخلاتی مبنی بر 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند؛ در حالی که، گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. جهت گردآوری داده‌ها، از دو پرسشنامه تمایزیافتگی خود اسکورن و فریدلندر و پرسشنامه وابستگی به دیگران استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیری استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد هر دو رویکرد درمانی در مرحله پس‌آزمون بر تمایزیافتگی تاثیر معناداری داشته‌اند و منجر به بهبود این متغیر در گروه‌های آزمایشی شدند. مقایسه تطبیقی بین دو مشاوره گروهی نشان داد؛ درمان مبتنی بر طرحواره، اثربخشی بیشتری نسبت به واقعیت-درمانی بر تمایزیافتگی خود داشته است. همچنین مطابق یافته‌ها، استفاده از این رویکردها تاثیر معناداری بر گسلش عاطفی نداشته است. نتایج به دست آمده، به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: مشاوره گروهی طرحواره‌درمانی و واقعیت‌درمانی باعث بهبود تمایزیافتگی خود در زنان وابسته می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: واقعیت‌درمانی، طرحواره‌درمانی، تمایزیافتگی خود، زنان وابسته

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Group Counseling between Reality Therapy and Schema Therapy on Self-Differentiation in Dependent Women

نویسندگان [English]

 • Afsane Naderi 1
 • Hamid Yaghubi 2
 • Mohammadreza Saffariantoosi 3
 • Anis Iranmanesh 4
1 Doctoral student of family counseling, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Shahid University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Counseling Department, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Statistics, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to the comparing effectiveness of the group counseling based on reality therapy and schema therapy on self-differentiation in dependent women.
Method: The research method was an experimental study conducted with a pretest-posttest design with control group. The statistical population of this paper included all women visiting Mashhad counseling centers. Using random sampling method, 24 women were assigned as a sample size in three groups (8 people in each group). The experimental groups received interventions for 8 sessions of 90 minutes, while the control group received no training. To collect data, used from the Skorown Fridlander Differentiation of Self Inventory and the Interpersonal-Dependency Inventory. Multivariate and univariate covariance analysis were used to analyze the data.
Results: The findings showed that both approaches had a significant effect on improvement of self-differentiation. A comparative comparison between reality therapy and schema therapy group counseling illustrated that schema-based therapy was more effective than reality therapy on self-differentiation. Also, according to the results, the use of these approaches did not have a significant effect on emotional cutoff. The results were discussed in detail.
Conclusion: Reality therapy and schema therapy group counseling improve self-differentiation in dependent women.
Keywords: Reality therapy, Schema Therapy, Self-Differentiation, Dependent Women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reality therapy
 • Schema Therapy
 • Self-Differentiation
 • Dependent Women

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 14 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 28 شهریور 1401