مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمـایزیافتگی خود در زنان وابستـه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره و علوم تربیتی ،واحدمشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار،گروه مشاوره و علوم تربیتی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران - گروه روان شناسی بالینی،واحد تهران،دانشگاه شاهد ،تهران،ایران

3 استادیار، گروه مشاوره و علوم تربیتی ،واحد مشهد،، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه آمار، واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده


مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمایزیافتگی خود در زنان وابسته بود.
روش: طرح تحقیق کاربندی بالینی کنترل شده انتخاب شد. از میان جامعه آماری زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره مشهد در سال 1400 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 24 زن وابسته انتخاب شدند و به صورت تصادفی، در سه گروه طرحواره درمانی، واقعیت درمانی و گروه کنترل قرار گرفتند. دو گروه‌ آزمایشی، مداخلاتی مبنی بر 8 جلسه 90 دقیقه‌ای به مدت 1 ماه دریافت کردند، درحالی که گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر و پرسشنامه وابستگی به دیگران استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیری استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد هر دو رویکرد درمانی در مرحله پس آزمون بر تمایزیافتگی خود تأثیر مثبت و معناداری داشته اند. مطابق مقایسه تطبیقی بین دو مشاوره گروهی، طرحواره‌درمانی، اثربخشی بیشتری از واقعیت درمانی بر تمایزیافتگی داشته است. همچنین، استفاده از این رویکردها تأثیر معناداری بر گسلش عاطفی نداشته است.
نتیجه گیری: واقعیت درمانی به دلیل تأکید بر مسئولیت‌پذیری، و طرحواره‌درمانی به جهت شناسایی ریشه‌های مشکلات و ایجاد خودمختاری، هر دو باعث بهبود تمایزیافتگی خود در زنان وابسته می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. Perkins E, Th. Min D D, Ed. D., Ph. D. RT derailing the route to depression. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy. 2019; XXXVIII(2): 31-32.
  2. Cabrera-Sanchez P, Friedlander M L. Optimism, self-differentiation, and perceived posttraumatic stress disorder symptoms: Predictors of satisfaction in female military partners. Couple and Family Psychology: Research and Practice. 2017; 6 (4): 235.
  3. Bowen M. Family therapy in clinical practice. New York: J. Aronson; 1978.
  4. Rodriguez-Gonzalez M, Skowron V C, San Roque I M. Differentiation of self, mate selection, and marital adjustment: Validity of postulates of Bowen theory in a Spanish sample. The American Journal of Family Therapy, 2016; 44(1): 11-23.
  5. Thompson H M, Wojciak A S. Cooley, M Family-based approach to the child welfare system: an integration of Bowen family theory concepts. Journal of Family Social Work. 2019; 22(3): 231-252.
  6. Giligan C. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Harvard University Press. 1982.
  7. Dibazer S, Sabouri Z, Nouri Sadegh J, Bakhtiarpour S. predicting student's quality of life based on self-differentiation, mindfulness, and social intelligence. Psychology and Education. 2021; 58(4): 1860-1872.
  8. Behjati Najafabad The Effect of Self-Differentiation Training on Attachment Styles and Self-Esteem in Married Women. Journal of Practice in Clinical Psychology. 2020; 8(3): 193-202.
  9. Isik E, Ozbiler S, Schweer-Coliins M L, Rodriguez-Gonzalez M. Differentiation of self predicts life satisfaction through marital adjustment. The American Journal of family therapy. 2020; 49-8(3): 235-249.
  10. Sommantico M, Lorio L, Lacatena M, Parrello S. Adult attachment, differentiation of self, and relationship satisfaction in lesbians and gay men. 2021; 43: 154-164.
  11. Dolz-del-Castellar B, Oliver J. Relationship between family functioning, differentiation of self and anxiety in Spanish young adults. National Library of Medicine. 2021; 16(3).
  12. Telli A, Yavuz Guler C. Differentiation of self, forgiveness, jealousy, and conflict resolution responses among married individuals: The mediating role of relationship satisfaction, relationship adjustment, and emotional dependency. Contemporary Family Therapy. 2021; 1-15.
  13. Thomas R, Shelley-Tremblay J, Joanning H. Anxiety explain self-differentiation: Implications for Bowenian approaches to marriage and family therapy. The American Journal of Family Therapy 2021; 49(5): 534-549.
  14. Esmailzadeh L, Gholam-Ali-Lavasani M, Ghasemzadeh S. Comparing the Effectiveness of Schema Therapy and Acceptance and Commitment based Therapy on The Emotional Difficulty of Gifted Adolescents. Salamat-i ijtimai (Community Health). 2021; 8(3): 441-452. [In Persian]
  15. Kanstrup M, Wicksell R K, Kemani M, Wiwe Lisker C, Lekander M, Holmstron L. A clinical pilot study of individual and group treatment for adolescents with chronic pain and their parents: effect of acceptance and commitment therapy on functioning. Children. 2016; 3(4): 30.
  16. Zamaniniya F, Pourjoybari B, Kimiyaei S A. investigate the effectiveness of Satir experimental approach, in improve communication patterns, self-differentiation on women. Journal of Analytical-Cognitive Psychology. 2018; 9(35): 33-44. [In Persian]
  17. Jafari F, Samadi Kahan S, Zamani S, Asayesh M H. The Effectiveness of Emotionally Focused Couple Group Therapy on Self-Differentiation of Couples with Conflict. Quarterly journal of social work. 2018; 7(1); 05-13. [In Persian]
  18. Keramati R, Shoa Kazemi M, Hoseynian S. The Effectiveness of Group Training in Transactional Analysis on the Differentiation of Self of the School Counselors. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling. 2012; 4(11): 33-47. [In Persian]
  19. Hooshmand Z, Mirza Hosseini H, Zargham Hajebi M. Comparison of the Effectiveness of Individual Counseling with Compassion Therapy with Family Counseling with Bowen Emotional System in Differentiation. Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2020: 4(2): 191-199. [In Persian]
  20. Amani A, Yoosefi N, Fanayi E. The Effectiveness of Existential Therapy in a Group Setting on Self-Differentiation and Communication Patterns on Engaged Women Students. Journal of Res. in Cli. Psychology & Counseling. 2017; 6(2): 16-31. [In Persian]
  21. Aghayousefi A R, Oraki M, Ghorbani T. Determining the extent of dialectical behavior therapy on increasing self-differentiation in women with comorbid borderline personality disorders and substance abuse. Journal of Clinical Psychology Studies, 2016; 6(23): 61-80. [In Persian]
  22. Leahy R L. Emotional Schemas. Cognitive and Behavioral Practice. 2022.
  23. Fassbinder, E. Arntz, A. Schema therapy with emotionally inhibited and fearful patients. Journal of contemporary psychotherapy. 2019; 49(1): 7-14.
  24. Supeni I, Jazimin Jusoh A. Choice Theory and Reality Therapy to Prevent Sexual Misconduct among Youth: A Current Review of Literature. International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT). 2021; 4(3): 428-436.
  25. Fernández-Álvarez J, Rozental A, Carlbring P, Colombo D, Riva G, Anderson P L, Cárdenas, G. Deterioration rates in Virtual Reality Therapy: An individual patient data level meta-analysis. Journal of anxiety disorders. 2019; 61: 3-17.
  26. Guler C, Karaca C. The Role of Differentiation of Self in Predicting Rumination and Emotion Regulation Difficulties. Contemporary Family Therapy. 2021; 43: 113-123.
  27. Kaya-Demir D, Cirakuglu O. The role of sense of coherence and emotion regulation difficulties in the relationship between early maladaptive schemas and grief. Death Stud. 2021; 23: 1-9.
  28. Feyzioglu A, Taslioglu A, Ozselik D, Tarimtay F, Budak E. The mediating role of early maladaptive schemas in the relationship between early childhood trauma and alexithymia. Current Psychology. 2022; 1-11.
  29. Rodriguez-Gonzalez M, Schweer-collins M, Bell C, Sandberg J, Rodriguez-Naranjo C. Family functioning, family structure, and differentiation of self in heterosexual Spanish couples: An actor-partner analysis. Journal of Counseling and Development. 2019; 97(2): 209-219.
  30. Moradi M, Akbari T, Dausti M. Relation between Early Maladaptive Schemas and Self differentiation in Referrals to Welfare Centers. 2015; 185: 294-300.
  31. Pourshahabadi F, Einipour J. The Effectiveness of Schema Therapy on Differentiation of Self and Emotional Control among Couples with Marital Maladjustment. International Journal of Applied Behavioral Sciences (IJABS). 2020; 7(2): 18-29.
  32. Lojk L, Butorac D, Pocavec M, Kranzelic V, Bokovic A. Reality therapy training efficiency in helping participants to better their relationships and improve their psychological wellbeing. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy. 2018; XXXVIII(1): 111-120.
  33. Shariatzadeh M, Tabrizi M, Ahghar G. The Effectiveness of Choice Theory by Grouping Method on Increasing Self-Differentiation and Intimacy of Married Students. Knowledge & Health. 2014; 8(4): 89-93. [In Persian]
  34. Rageliene T. Link of adolescent identity development and relationship with oress: A systematic literature review. J can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2016; 25(2): 97.
  35. Rosta N, Ghadami M, Keshavarzafshar H, Ahghar G. Comparison of the Effectiveness of Group Counseling with Gestalt Therapy and Reality Therapy Approach on the Identity Styles of Female High School Students in Tehran. Sociology of Education. 2021; 14(1). 121-132. [In Persian]
  36. Besharat R, PanahAli A, Hosseini Nasab M. Comparison of the Effectiveness of Group Reality-based Couple Therapy and Forgiveness Therapy on Marital Adjustment, Emotional Differentiation and Intimacy of Couples with Emotional Divorce. Journal of Counseling Research Iranian Counseling Association. 2021; 20(8): 129-157. [In Persian]
  37. Kakia L. Effect of group counseling based on reality therapy on identity crisis in students of guidance schools. Journal of Fundamentals of Mental Heals. 2010; 12(45): 7-430.
  38. Ghafari R, Ghanadzadgan H, Fakhri M. The effectiveness of reality therapy on self-control, difficulty in regulating emotion, resilience and psychological flexibility in patients with practical obsession. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2022; 64(3): 3240-3252. [In Persian]
  39. Karimi S, Eliasi M, Reis Sadi R, Alimohammadi S. The effect of Glaser group reality therapy on self-regulation and academic vitality of homeless and abused female students. Family Pathology, Counseling & Enrichment. 2020; 1(11): 127- 148. [In Persian]
  40. Yousefipour L, Nouri Samarin Sh. The Effectiveness of Reality Therapy Education to Increase Responsibility and as well as to Decrease the Feeling of Loneliness in Students of Islamic Azad University, Dezful Branch. Indian Journal of Positive Psychology. 2021; 12(4): 372-378.
  41. Fattahian p, Hatami M, Hatami H R, Sahebi A. The Effectiveness of Reality Therapy on Emotional Disorders of emotional Divorced Women. Interdisciplinary Journal of Education. 2017; 1-17: 76-85.
  42. Grecucci A, Messina I, Dadomo H. Decoupling internalized dysfunctional attachments: A combined ACT and Schema Therapy approach. Journal of Frontiers in psychology. 2018; 9: 23-32.
  43. Sanaei Zaker MB, Alaghband S, Falahati Sh, Hooman A. Family and Marriage Scales. 2ed. Tehran: Besat. 2009; 19- 27.
  44. Sanaei Zaker MB, Amini F. Comparing family functioning in independent and dependent students. Journal of Counseling Research. 1997; 2(7&8): 9-28. [In Persian]
  45. Glasser, W. [Reality Therapy, introduction to the new reality therapy based on choice theory]. Tehran: SayeSokhan; 2014. [In Persian]
  46. Shaban M, Peyvastegar M, Khosravi Z. The effectiveness of the localized model of schema therapy on changing the schema of therapists. Journal of Psychological Science. 2021; 20(100): 511-520.
  47. American Psychological Association, Ethical principles of psychologists and code of conduct. 2010. Available from: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
  48. Meyers L, Gamst G, Guarino A.J. Applied Multivariate Research (Designe and Interpretation). SAGE Publications, Inc. 2006.