اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی آنلاین بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان مبتلا به اختلال سازگاری ناشی از شکست عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده‌ علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده‌ علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی آنلاین بر تحمل پریشانی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانشجویان مبتلا به اختلال سازگاری ناشی از شکست عاطفی صورت گرفت. روش: با توجه به شیوع بیماری کرونا، جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان دچار شکست عاطفی سراسر کشور در سال 1399 در رده سنی 18 تا 38 سال بود که به صورت آنلاین انتخاب شدند و پس از پر کردن پرسشنامه جمعیت‌شناختی و مصاحبه تشخیصی با روش نمونه-گیری هدفمند وارد پژوهش شدند. پس از انجام پرسشنامه‌ها، یک گروه انتخاب و در دو گروه به صورت 15 نفر در گروه آزمایش (طرحواره درمانی هیجانی) و 15 نفر در گروه گواه جایگزین شدند. درمان‌ طی 10 جلسه گروهی 90 دقیقه‌ای برای گروه آزمایشی اجرا شد. آزمودنی‌ها در سه مرحله پرسشنامه‌ی تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاوون، 2002) را تکمیل کردند: پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 1 ماهه. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس مختلط نشان دهنده تفاوت معنی‌دار( 5 0/0 P<) نمرات پس آزمون گروه‌ آزمایش و گواه در متغیرهای تحمل پریشانی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی آنلاین می‌تواند علایم ناشی از شکست عاطفی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Online Group Therapy Based on Emotional Schema Therapy on Distress Tolerance and Cognitive Emotion Regulation on University Students with Adjustment Disorder Due to Romantic Breakup

نویسندگان [English]

 • ELMIRA ARIANA KIA 1
 • Changiz Rahimi 2
 • Norallah Mohammadi 2
1 Doctoral student of advanced psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate of the effectiveness of online group therapy based on emotional schema therapy on distress tolerance and cognitive emotion regulation on university students with adjustment disorder due to romantic breakup. Method: Due to Epidemic corona disease, the statistical population included all students with romantic breakup across the country in 2020 in the age group of 18 to 38 years who were selected online after filling demograhic information questionarie and the diagnostic interview by purposeful sampling method entered the research .After completing the questionnaires, a group were selected and divided into two groups: 15 people in the experimental group (emotional schema therapy), and 15 people in the control group. 90 min sessions was performed for the experimental group. Subjects completed the distress tolerance (Simons & Gaher, 2005) and cognitive emotion regulation (Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2002) in three stages: pretest, post-test and 1-month follow-up. Results: results of mixed analysis of variance showed a significant difference (P<0/05) between the post test scores of the experimental and control groups in the distress tolerance and cognitive emotion regulation strategies variables.Conclusions: The results of this study indicated online group therapy based on emotional schema therapy can reduce the symptoms of romantic breakup.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Romantic Breakup
 • Cognitive Emotion regulation strategies
 • Distress Tolerance
 • Emotional Schema Therapy
 • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401