مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و تلفیق آن با روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ بر شدت علائم وسواس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار، گروه مشاوره ، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نتایج تحقیقات پیشین اثربخشی طرحواره‌درمانی و روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ را بر وسواس تأیید کردند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و تلفیق آن با روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ بر شدت علائم وسواس انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه‌آماری شامل تمامی زنان مبتلا به وسواس شستشو مراجعه­کننده به مراکز مشاوره در شمال و مرکز شهر تهران در بازه زمانی اول آبان تا پایان بهمن 1399 بود. 45 نفر بصورت در دسترس بعنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مداخله و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله اول و دوم به ترتیب طی 12 و 14 جلسه تحت درمان با طرحواره‌درمانی و تلفیق طرحواره‌درمانی با روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها بوسیله مقیاس وسواس فکری - جبری ییل براون انجام شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون بنفرنی استفاده شد.
یافته ­ها: هر 2 روش طرحواره‌درمانی و تلفیق طرحواره‌درمانی با روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ بر کاهش شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواس شستشو اثربخش بودند (00/01 >P). همچنین تلفیق طرحواره‌درمانی با روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ نسبت به طرحواره‌درمانی بر کاهش شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواس شستشو اثربخش‌تر بود (00/01 >P). و نتایج پیگیری 2 ماهه مداخله نشان دهنده ثبات درمان بود (000/01 >P).
نتیجه ­گیری: هر 2 روش از مداخلات مؤثر بر کاهش شدت علائم وسواس شستشو می‌باشند. لذا توصیه می‌شود تلفیق طرحواره‌درمانی با روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ در مراکز درمانی برای افراد مبتلا به وسواس شستشو مورد استفاده درمانگران و متخصصان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Schema Therapy and its Combination with Exposure and Response Prevention Method on the Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms

نویسندگان [English]

 • Maryam Youshizadeh 1
 • Farideh Dokaneifard 2
 • Mahdi Zare Bahramabadi 3
1 PhD Student in Counseling, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Counseling Department, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
3 Associate Professor, Counseling Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Previous studies have confirmed the effectiveness of schema therapy and exposure and response prevention methods on obsession symptoms. The present study aimed to compare the effectiveness of schema therapy(ST) and its combination with the exposure and response prevention method(STERP) on the severity of obsessive-compulsive symptoms
Method: The method of this study was semi-experimental research with a control group. The statistical population included all women with washing obsessive-compulsive disorder referred to counseling centers in the north and center of Tehran from November to the February of 2020. A total of 45 were selected as research samples using a convenience sampling method and were randomly divided into two intervention groups and one control group(15 in each group). The first and second intervention groups were treated with schema therapy and a combination of schema therapy and exposure and response prevention methods during 12 and 14 sessions, respectively. Data were collected using the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Disorder Scale. To analyze the data, the analysis of covariance and the Bonferroni test was used.
Results: Both intervention methods ST and STERP were effective in reducing the severity of obsessive-compulsive symptoms in women with washing obsessive-compulsive disorder (P<0.001). Also, STERP was more effective than ST in reducing the severity of obsessive-compulsive symptoms in women with washing obsessive-compulsive disorder (P<0.001)and the results of the 2-month follow-up of the intervention showed the stability of treatment (P<0.001).
Conclusion: STERP may be a feasible and potentially effective treatment for prior non-responders among OCD patients and thus worth further investigation in randomized controlled trials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "schema therapy"
 • "exposure and response prevention"
 • "severity of symptoms"
 • "washing disorder"
 1. منابع

  1. Mohammadi F, Mirzaei M, Soltani N, Fadaei M. The Effectiveness of Schema Therapy on Mental Rumination and Anxiety in Obsessive-Compulsive Patients. Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences. 2020; 62: 1945–59. Doi:10.22038/mjms.2020.15842 [Persian]
  2. Regier DA, Kuhl EA, & Kupfer DJ. The DSM‐5: Classification and criteria changes. World psychiatry. 2013; 12(2): 92–8. doi: 10.1002/wps.20050
  3. Jones P J, Mair P, Riemann B C, Mugno B L, & McNally RJ. A network perspective on comorbid depression in adolescents with obsessive compulsive disorder. Journal of Anxiety Disorders. 2018; 53: 1–8. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2017.09.008
  4. Wahl K, Salkovskis P, Allegro F, Miché M, Kordon A, Lieb R, & Dar R. (2020). Cognitive Motivations for the Initiation of Ritualistic Hand Washing in Obsessive–Compulsive Disorder. Cognitive Therapy and Research. 2020; 44: 943–53. Doi:10.5451/unibas-ep79779
  5. Wagner G, Köhler S, Peikert G, de la Cruz F, Reess, T J, Rus O G, Schultz C, Koch K, & Bär KJ. Checking and washing rituals are reflected in altered cortical thickness in obsessive-compulsive disorder. Cortex. 2019; 117: 147-156. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2019.03.012
  6. Pallanti S. Transcultural observations of obsessive-compulsive disorder. The American Journal of Psychiatry. 2008; 165(2):169-170. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07111815
  7. Mataix-Cols D, Marks I M, Greist J H, Kobak K. A, & Baer L. Obsessive-compulsive symptom dimensions as predictors of compliance with and response to behaviour therapy: results from a controlled trial. Psychotherapy and psychosomatics. 2002; 71(5): 255–62. https://doi.org/10.1159/000064812
  8. Thiel N, Jacob GA, Tuschen-Caffier B, Herbst N, Kuelz AK, Hertenstein E, Nissen C, Voderholzer U. Schema therapy augmented exposure and response prevention in patients with obsessive–compulsive disorder: Feasibility and efficacy of a pilot study. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2016; 52(1): 59-67. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2016.03.006
  9. Pugh M. A narrative review of schemas and schema therapy outcomes in the eating disorders. Clinical psychology review. 2015; 39: 30-41. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.04.003
  10. Noie Z, Asgharnezhad Farid A, Fata L, Ashoori A. Comparison of Early Maladaptive Schemas and Their Parental Origins in OCD Patients and Non-Clinical Individuals. Advances in Cognitive Science. 2010; 12(1): 59–69. https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=194996
  11. Cormier A, Jourda B, Laros C, Walburg V, & Callahan S. Influence between early maladaptive schemas and depression. Léncephale. 2011; 37(4): 293–8. DOI:10.1016/j.encep.2011.01.001
  12. Danaei Sij Z, Manshaee G, Hasanabadi H, & Nadi MA. The Effects of Schema Therapy on Emotional Self-Awareness, Vulnerability, and Obsessive Symptoms Among Patients with Obsessive-Compulsive Disorder. Modern Care Journal. 2018; 15(2): E69656. http://doi:10.5812/modernc.69656 [Persian]
  13. Ahovan M, Jajarmi M, Bakhshipoor A. Comparing The Effectiveness Of Schema Therapy (ST) and Emotional Schema Therapy (EST) on Clinical Syndromes of Individuals with Obsessive-Compulsive Symptoms (OCS). Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2020; 28(3): 239–50. http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2287-fa.html [Persian]
  14. Kim J E, Lee S W, & Lee SJ. Relationship between early maladaptive schemas and symptom dimensions in patients with obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research. 2014; 215(1): 134–40. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.07.036
  15. Ong CW, Clyde JW, Bluett EJ, Levin M E, Twohig MP. Dropout rates in exposure with response prevention for obsessive-compulsive disorder: What do the data really say?. Journal of Anxiety Disorders. 2016; 40: 8–17. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.03.006
  16. Twohig M P, Abramowitz J S, Smith B M, Fabricant L E, Jacoby R J, Morrison K L, Bluett, E J, Reuman L, Blakey S M, Ledermann T. Adding acceptance and commitment therapy to exposure and response prevention for obsessive-compulsive disorder: A randomized controlledtrial. Behaviour Research and Therapy. 2018; 108: 1–9. https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.06.005
  17. Olatunji B O, Cole D, McGuire J F, Schneider S C, Small B J, Murphy T K, Wilhelm S, Geller D A, & Storch EA. Decoupling of Obsessions and Compulsions During Cognitive Behavioral Therapy for Youths With Obsessive Compulsive Disorder. Clinical Psychological Science. 2021; https://doi.org/10.1177/21677026211013771
  18. Mathes B M, Day T N, Wilver N L, Redden S A, & Cougle JR. Indices of change in exposure and response prevention for contamination-based OCD. Behaviour Research and Therapy. 2020; 133: 103707.https://doi.org/10.1016/j.brat.2020.103707
  19. Johnco C, McGuire J F, Roper T, & Storch EA. A meta‐analysis of dropout rates from exposure with response prevention and pharmacological treatment for youth with obsessive compulsive disorder. Depression and anxiety. 2020; 37(5): 407–17. https://doi.org/10.1002/da.22978
  20. Doron G, Derby D, Szepsenwol O, Nahaloni E, & Moulding R. Relationship Obsessive-Compulsive Disorder: Interference, Symptoms, and Maladaptive Beliefs. Frontiers in Psychiatry. 2016; 7: 58–63. DOI: 10.3389/fpsyt.2016.00058
  21. Wu M S, McGuire J F, Martino C, Phares V, Selles R R, Storch EA. A meta-analysis of family accommodation and OCD symptom severity. Clinical Psychology Review. 2017; 45: 33–44. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.03.003
  22. Mataix-Cols D, Turner C, Monzani B, Isomura K, & Murphy C, Krebs G, Heyman I. Cognitive-behavioural therapy with postsession D-cycloserine augmentation for paediatric obsessive-compulsive disorder: pilot randomized controlled trial. The British Journal of Psychiatry. 2017; 204(1): 77–8. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.113.126284
  23. Pakniya N, Mirzaei A, Jahan J, RanjbarSudejani Y, Sayyah SS. To Compare the Effectiveness of Confrontation / encontur and Response Prevention Model with the Dangerous Ideation Reduction Method on Reducing Alexithymia and Cognitive avoidance amonge obsessive disorder Patients. Quarterly Journal of Psychological Studies. 2018; 14(1):109–26. Doi:10.22051/psy.2018.14726.1378 [Persian]
  24. Abramowitz JS. Getting over OCD: a 10-step workbook for taking back your life. Guilford Publications; 2018.
  25. Ost LG, Havnen A, Hansen B, & Kvale G. Cognitive behavioral treatments of obsessive– compulsive disorder. A systematic review and metaanalysis of studies published 1993–2014. Clinical Psychology Review. 2015; 40:156-169. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.06.003
  26. Jacobsen N C, Newman M G, & Goldfried MR. Clinical feedback about empirically supported treatments for obsessive-compulsive disorder. Behavior therapy. 2016; 47(1): 75–90. https://doi.org/10.1016/j.beth.2015.09.003
  27. Strauss C, Lea L, Hayward M, Forrester E, & Leeuwerik T, Jones AM, Rosten C. Mindfulness-based exposure and response prevention for obsessive compulsive disorder: Findings from a pilot randomised controlled trial. Journal of Anxiety Disorders. 2018; 57: 39–47. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2018.04.007
  28. Hasani S, Mehrinezhad A, Khodabakhsh Pirkalani R. Comparison of the effectiveness of exposure, mindfulness and mindfulness - integrated exposure on arak women obsessive - compulsive disorder. Journal of Psychological Science. 86(19): 137-145. http://psychologicalscience.ir/article-1-595-fa.html [Persian]
  29. Yousefi Z. The Investigation of Effectiveness of Scheme Therapy Augmented Exposure and Response Prevention in Patients Affected by Obsessive-Compulsive Disorder. Ferdowsi University of Mashhad; 2019. [Persian]
  30. Peeters N, Stappenbelt S, Burk W J, Passel BV, & Krans J. Schema therapy with exposure and response prevention for the treatment of chronic anxiety with comorbid personality disorder. British Journal of Clinical Psychology. 2021; 60(1): 68-76. https://doi.org/10.1111/bjc.12271
  31. VanVoorhis C W, & Morgan BL. Understanding power and rules of thumb for determining sample sizes. Tutorials in quantitative methods for psychology, 2007; 3(2): 43-50. http://doi.org/10.20982/tqmp.03.2.p043
  32. Frost R O, & Steketee G. Perfectionism in obsessive-compulsive disorder patients. Behaviour research and therapy. 1997; 35(4): 291–296. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(96)00108-8
  33. Goodman W K, Price L H, Rasmussen S A, Mazure C, Fleischmann R L, Hill C L, George R H, & Charney DS. The Yale-Brown obsessive compulsive scale: I. Development, use, and reliability. Archives of general psychiatry. 1989; 46 (11):1006–1011. doi:10.1001/archpsyc.1989.01810110048007
  34. Rajezi Esfahani S, Motaghipour Y, Kamkari K, Zahiredin A, Janbozorgi M. Reliability and Validity of the Persian Version of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS). Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology. 2012; 17(4): 297–303. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1453-fa.html [Persian]
  35. Asgharnejadfarid AA. (2019). Reliability and Validity of the Second Edition Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS). Research design, Iran University of Medical Sciences.; 2019. [Persian]
  36. Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema Therapy (A Practitioner’s Guide). Translated by: Hamidpour, H. & Andouz Z. Tehran: Arjmand; 2018. [Persian]
  37. Bradley M C, Hanna D, Wilson P, Scott G, Quinn, P, & Dyer K. Obsessive-compulsive symptoms and attentional bias: An eye-tracking methodology. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2016; 50: 303–308. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2015.10.007
  38. Basile B, Tenore K, Luppino OI, Mancini F. Schema therapy mode model applied to OCD. Clinical Neuropsychiatry. 2017; 14(6): 407–14. https://www.apc.it/wpcontent/uploads/2021/03/Basile_2017_Schema-therapy-model-for-OCD.pdf
  39. Leahy RL, Tirch D, Napolitano LA. Emotion regulation in psychotherapy (A practitioner’s guide). Tehran: Arjmand; 2020.
  40. Taylor CD, Bee P, Haddock G. Does schema therapy change schemas and symptoms? A systematic review across mental health disorders. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2017; 90(3): 456-79. DOI:10.1111/papt.12112

  41. Carter JD, McIntosh V, Jordan J, Porter RJ, Frampton CM, Joyce P. Psychotherapy for depression: a randomized clinical trial comparing schema therapy and cognitive behavior therapy. Journal of affective disorders. 2013; 151(2): 500–505. https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.06.034