نقش میانجی تکانشگری و نارسایی تنظیم هیجان در ارتباط سرشت عاطفی-هیجانی با رفتارهای خودآسیب رسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرشت عاطفی_هیجانی در پیش بینی رفتارهای خود آسیب رسان با میانجیگری تکانشگری و نارسایی تنظیم هیجان در دانشجویان انجام شد.
روش: پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان در سنین 18 تا 25 سال در شهر مشهد بودند که از این میان 630 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. آزمودنی‌ها به پرسشنامه‌های خودآسیب رسانی عمدی، سرشت عاطفی و هیجانی و تکانشگری و نارسایی تنظیم هیجان پاسخ دادند. از مجموع 630 پرسشنامه توزیع شده 623 پرسشنامه واجد ملاک های لازم جهت تجزیه وتحلیل تشخیص داده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های خودآسیب رسانی عمدی، مقیاس ترکیبی سرشت عاطفی_هیجانی، تکانشگری بارت و نارسایی تنظیم هیجان بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد مدل مفهومی ارائه‌ شده در پژوهش حاضر با داده‌های تجربی بدست آمده از نمونه آماری برازش مطلوبی دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تکانشگری و نارسایی تنظیم هیجان در رابطه بین سرشت عاطفی_هیجانی با رفتارهای خود آسیب رسان نقش واسطه ای دارند.
نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که نارسایی در تنظیم هیجان و تکانشگری میتواند بخشی از رابطه بین سرشت و رفتارهای خودآسیب رسان را تبیین کند. بنابراین ضروری است در طرح‌ریزی و ارائه مداخلات درمانی به مهارت‌های مانند تنظیم هیجان، تکانشگری توجه ویژه‎ای شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of impulsivity and Emotional Dysregulation in the Relationship between Affective and Emotional Temperament and Self-harm Behaviors

نویسندگان [English]

  • Soneh ghanaa bajgerany 1
  • Ahmad Borjali 2
  • Hossein Eskandary 2
  • Noor Ali Farrokhi 3
  • Mahdi Khanjani 4
1 PhD student in psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the mediating role of impulsivity and emotional dysregulation in the relationship between affective and emotional temperament and self-harm behaviors in university students
Method: The Method of the present study was descriptive-correlational research using structural Equation Modeling (SEM) method. The statistical population of the research was all students between the ages of 18 and 25 in the city of Mashhad that 630 of them were selected through convenience sampling technique. The instruments for data collection included The Deliberate Self-Harm Inventory, The Affective and Emotional Composite Temperament (AFECT) scale and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) and Barratt Impulsiveness Scale-11. The data were analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) technique and R software.
Results: The results indicated that the hypothesized model had a good fit with the observed data.(RMSEA0/08). The results showed that the variables of impulsivity (β=0/29, p<0/001) and emotional dysregulation (β=0/50, p<0/001) have a direct positive and significant effect on self-harm behaviors. also impulsivity and emotional dysregulation mediated the relationship between affective and emotional temperament with self-harm behaviors(β=0/294, p<0/001).
Conclusion: Results showed that the impulsivity and Emotional Dysregulation can partly explain the association between Temperament and Self harm behavior. Therefore, it is necessary to pay special attention to skills such as emotion regulation and impulsivity.
Keywords:, Emotional Dysregulation, impulsivity, Self-harm Behaviors, Affective and Emotional Temperament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Dysregulation
  • impulsivity
  • Self-harm Behaviors
  • Affective and Emotional Temperament