طراحی و اعتباریابی نرم‌افزار تعاملی درمان فراتشخیصی یکپارچه در اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده رفاه، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده رفاه، تهران، ایران

3 استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده رفاه، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی نرم‌افزار تعاملی درمان فراتشخیصی برای درمان اختلال اضطراب اجتماعی بود.
مواد و روشها: این پژوهش از نوع طرح ترکیبی بوده و شامل طراحی، تولید و بررسی اعتبار محتوا و اثربخشی نرم‌افزار فراتشخیصی یکپارچه در درمان اضطراب اجتماعی بود. در مرحله‌اول نرم‌افزار طراحی شده و جلسات درمانی مشخص گردیدند و روایی محتوای آن بررسی شد. در مرحله دوم، اعتبار اثربخشی نرم‌افزار ارزیابی گردید. این بخش با استفاده از روش تک‌آزمودنی با طرح ABAB همراه با خط پایه و مراحل مداخله و پیگیری سه‌ماهه انجام شد. جامعه آماری را دانش‌آموزان 13 تا 15 ساله یک مدرسه در رباط‌کریم در 1401 تشکیل دادند، که از این میان چهار نفر که تشخیص علائم اضطراب‌اجتماعی را توسط متخصصین دریافت کرده‌بودند به صورت دردسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از سیاهه هراس‌اجتماعی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج با استفاده از تحلیل دیداری و اندازه اثرکوهن تجزیه و تحلیل شد. نتایج شاخص CVI مقدار 91/0 و ضریب کاپا 62/0 را نشان دادند که نشان‌دهند روایی قابل‌قبول نرم‌افزار است. در فاز آخر، شاخص اندازه اثر کوهن درصد بهبودی چهار شرکت کننده به ترتیب 19/1، 04/1، 62/0 و 93/1 بوده‌است که نشان از اثربخشی این روش درمان دارد.
نتیجه‌گیری: نرم‎افزار تعاملی اندرویدی اثر بخشی معنی‌داری در کاهش نشانگان اضطراب اجتماعی از جمله ترس، اجتناب و علائم‌فیزیولوژیک دارد. گرچه این مطالعه بر روی دانش آموزان انجام شد، اما می‌تواند روشی در دسترس، سریع و موثر در کنترل علائم اضطراب اجتماعی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designation and Validation of Interactive Software for Integrated Trans-Diagnostic Treatment in Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Mahdia Sadat Hashemi Mofard 1
  • gazelle Zandkrimi 2
  • Zahra Askarinejad 3
1 Master of Psychology, Faculty of Welfare, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Refah, Tehran, Iran
3 استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده رفاه، تهران، ایران
چکیده [English]

The purpose of the current research was to design and validate the interactive software of trans-diagnostic therapy for the treatment of ُُ SAD.
Materials and methods: This was a hybrid design and included the design, production and evaluation of content validity and effectiveness of integrated meta-diagnostic software in the treatment of SocialAnxiety. In the first stage, the software was designed and the treatment sessions were defined and its content validity was checked. Then step, the effectiveness of the software was evaluated. This section was conducted using the single-subject method with the ABAB design along with the baseline and three-month intervention and follow-up stages. The statistical population consisted of 13-15-year-old students of a school in Rabat Karim that four people of them were selected availably who had received the diagnosis of social anxiety symptoms by specialists. SocialPhobia questionnaire was used to collect information.
The results were analyzed using visual analysis and Cohen's effect size. The results of the CVI index showed a value of 0.91 and a Kappa coefficient of 0.62, which showed that the validity of the software is acceptable. In the last phase, Cohen's effect size index in the recovery percentage of four participants was 1.19, 1.04, 0.62 and 1.93 respectively, which showed the effectiveness of this treatment method.
Android interactive software has a significant effect in reducing social anxiety symptoms including fear, avoidance and physiological symptoms. Although this study was conducted on students, it can be an accessible, quick and effective method in controlling the symptoms of social-anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated trans-diagnostic treatment
  • Interactive software
  • Social anxiety disorder